lederboard

Beata Izabela Pilarek: Różnorodność wzbogaca

Różnorodność (ang. Diversity) to termin, który w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR- Corporate Social Responsibility) odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych. Zróżnicowanie i odmienność pracowników w firmie dotyczy ich: płci, pochodzenia, wyznawanej religii, światopoglądu, stylu życia, wieku, orientacji, stopnia niepełnosprawności, statusu rodziny, itp. Wiele firm kładzie bardzo duży nacisk na wyrównanie szans rozwoju i zatrudnienia wśród pracowników, co powszechnie nazywane jest zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy. Kadry zarządzające firmami są chętne do wprowadzania programów takich jak zarządzanie różnorodnością (ang. managing diversity), które mają na celu wyrównanie szans oraz harmonijną współpracę zespołu mimo jego różnorodności.

 

 

Koncepcja zarządzania różnorodnością pochodzi z USA i powstała w związku z problemami integracji wszelkich mniejszości na rynku pracy. Na rozwój tej koncepcji w Europie Zachodniej znaczny wpływ miało prawo wspólnotowe zawierające zasadę równości szans (początkowo związaną głównie z płcią) oraz dyrektywy równościowe. Czy te zasady zarządzania różnorodnością działają na gruncie polskim? Oczywiście, że tak, zwłaszcza, gdy od kilkudziesięciu lat międzynarodowe korporacje funkcjonują w naszej przestrzeni biznesowej i społecznej. Dzięki koncepcji zarządzania różnorodnością nasze społeczeństwo, które przez wiele lat było zamknięte w homogenicznym światopoglądzie, dziś potrafi akceptować różnorodność. Dzięki różnorodności nauczyliśmy się  „tolerancji” ( Tolerancja (łac. tolerantia – cierpliwość, wytrwałość) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią, oznaczający postawę zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów oraz wierzeń z którymi się nie zgadzamy, jak i praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby społeczność do której przynależymy, była różnorodna w aspektach dla nas istotnych).

Moim zdaniem drugim słowem, które w całym kontekście tematyki różnorodności, jest również adekwatne i warto go zastosować, to słowo „akceptacja” (Akceptacja – wyrażenie zgody na coś, przychylna ocena lub przyjęcie jakiegoś sądu, opinii lub zachowania, sprzyjanie przemianom jednostki, wspieranie jej, aby realizowała swoje możliwości. Wyróżnia się akceptację innych osób lub grup społecznych, akceptację norm, oznaczającej zgodę na ich realizację, a także akceptację samego siebie).

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy uczy nas i pokazuje nam, że różnice między ludźmi zarówno w miejscu pracy, jak i na rynku pracy mogą przyczynić się do osiągnięcia wielu korzyści przez firmę i jej pracowników. Różnorodność nas ubogaca, poszerza nasze horyzonty, zmienia postrzeganie świata i odkrywa jego atrakcyjność. Uczymy się akceptować każdego człowieka, mimo różnic, jakie mogą nas dzielić. Dostrzegamy wiele pozytywnych aspektów wynikających z tego, że w naszym otoczeniu są osoby o innej narodowości, kolorze skóry, orientacji itp. Uczymy się tolerancji, ale i zrozumienia, rozwijamy swoją inteligencję emocjonalną. Prostymi przykładami mogą być np. kursy języków obcych, gdy dzięki nim, my pracownicy zdobywamy nowe umiejętności, zwiększamy swoją atrakcyjność na rynku pracy, przynosimy korzyści naszemu pracodawcy, rozwijamy się i możemy rozmawiać z naszymi kolegami w firmie. Umiejętne wykorzystywanie i zarządzanie różnorodnością to również efektywne wykorzystanie puli talentów dostępnych na rynku pracy. Jest działaniem szerszym, niż wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych, gdyż tworzy takie warunki w organizacji, w których każdy zatrudniony ma szansę, na pełny udział w jej rozwoju. Skuteczne zarządzanie różnorodnością polega także na dostrzeżeniu oraz uznawaniu odmienności i różnic indywidualnych pracowników oraz zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy mogą być dyskryminowani z powodu swojej odmienności. W korporacji, w której pracuję zarządzanie różnorodnością nie jest żadnym zbiorem przypadkowych działań, ale jest przemyślaną strategią, zauważającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli organizacja będzie dostrzegać oraz umiejętnie wykorzystywać różne doświadczenia oraz potrzeby występujące w firmie jak i w jej otoczeniu.

Dzięki umiejętności odpowiedniego zarządzania różnorodnością organizacja, która mnie zatrudnia buduje swój pozytywny wizerunek, postrzeganie marki, jako dobrego i przyjaznego miejsca do pracy, a dzięki temu również, jako stabilnego partnera w biznesie. Tworzenie pracownikom dogodnych warunków do pracy podnosi lojalność i zaangażowanie pracowników. Wówczas firma taka może poszczycić się pracownikami z wieloletnim stażem pracy, którzy wśród klientów budują poczucie przywiązania, bo klient zna danego specjalistę/ inżyniera i wie, do kogo z bieżącym problemem może się zgłosić. Nie będzie musiał na nowo tłumaczyć, czego potrzebuje, gdy po drugiej stronie usłyszy, lub zobaczy kolejną nową osobę. Pamiętajmy, że zarządzanie różnorodnością należy rozumieć szerzej niż samą różnorodność. Promując różnorodność osiągamy wiele korzyści dla każdej organizacji, np. umacniamy wartości kultury wewnątrzorganizacyjnej, wzmacniamy dobrą reputację dotyczącą korporacji, przyciągamy i utrzymujemy utalentowanych pracowników, polepszamy motywację i efektywność istniejącej kadry oraz zwiększamy innowacyjność i kreatywność naszych pracowników.

 

Tekst: Beata Izabela Pilarek – specjalista ds. kontaktów z Klientami w Emerson Process Management, Socjolog i terapeutka RTZ, Właścicielka portalu www.jesteskobieta.pl

Bibliografia:

Encyklopedia PWN

Materiały wewnętrzne EMERSON PROCESS MANAGEMENT

  1. Rawluszko, Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EWUAL, Warszawa 2007

Sznajder A., Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, W&B, Warszawa 2013.

D.A. Thomas, Diversity as Strategy, Harvard Business Review, September 2004.

Kondraciuk J., Promowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy,

Peters T.J., Waterman R.H., Jr. (1984) In Search of Excellence. Lessons from America’s Best Run Companies. New York: Warner Books.

Wiktorska-Święcka A., Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla Dolnego Śląska. Opracowanie strategii zarządzania różnorodnością, Agencja Rozwoju Innowacji, Wrocław 2011.

Karta Różnorodności w Polsce.

  1. Rawłuszko, Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji, [w:] Podręcznik trenerski. Zarządzanie Firmą Równych Szans, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2008.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności