lederboard

Czy można ubezpieczyć się na wypadek wojny?

Coraz więcej naszych klientów zadaje pytanie czy ich polisy na życie i ubezpieczenie mienia ( domy, mieszkania, samochody, ubezpieczenia majątkowe firm) obejmują wojnę oraz czy w ogóle można ubezpieczyć się na wypadek wojny?

 

 

Szkody powstałe w wyniku działań wojennych nie podlegają naprawieniu z ubezpieczenia

Wyłączenie odpowiedzialności za szkodę powstałą  wskutek wojny jest  standardowym postanowieniem ogólnych warunków ubezpieczeń. Skutków wojny nie sposób bowiem przewidzieć. Ryzyko ubezpieczeniowe byłoby w wypadku wojny zbyt duże, by ubezpieczyciel mógł  się go podjąć.

Warto przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia nieruchomości jednego z wiodących na rynku ubezpieczycieli stanowią, iż ubezpieczyciel „nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków lub niepokojów społecznych”.

Co istotne, ubezpieczyciel zastrzega również, iż „nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci odszkodowania za szkody  powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego”.

Co należy rozumieć przez działania wojenne, strajki lub niepokoje społeczne? W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy ubezpieczyciel zawarł w ogólnych warunkach ubezpieczenia definicje używanych pojęć. Jeżeli nie,  każdą sprawę trzeba będzie rozważyć indywidualnie, by ocenić czy decyzja o ewentualnym przyznaniu odszkodowania bądź o odmowie jego przyznania jest prawidłowa.

Podobnie kształtuje się sytuacja ubezpieczonego  w przypadku ubezpieczenia na życie. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi wskutek „działań wojennych, stanu wojennego, zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość”. Ważne jest również to, że  odpowiedzialność ubezpieczyciela wyłączona jest także w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek „udziału w misjach o charakterze militarnym lub stabilizacyjnym”.

Zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń brzmią podobnie u wszystkich ubezpieczycieli

Powyższe przykłady pokazują, że ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia nieruchomości co do zasady nie obejmują zdarzeń związanych z działaniami wojennymi. Czy można takie ubezpieczenie chroniące Cię przed śmiercią lub zniszczeniem mienia na wypadek wojny zawrzeć? W teorii tak, w praktyce nie ma na to szans (tym bardziej obecnie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna). Warto jednak pomyśleć  o zakresie swojego ubezpieczenia wówczas, gdy planuje się wyjazd w choćby potencjalnie niebezpieczne miejsca.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje ubezpieczenie jest wystarczające zwróć się do profesjonalisty, który oceni Twoją polisę.

Adwokat Anna Uznańska

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności