lederboard

I edycja Kongresu Kogeneracji za nami

W dniach 4-6 czerwca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Hotelu Król Kazimierz odbyła się I edycja Kongresu Kogeneracji, którą Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przygotowało we współpracy z Europejskim Centrum Biznesu.

 

Kongres oficjalnie zainaugurowała ceremonia wręczenia statuetki „Przyjaciel Kogeneracji”. Wyróżnienie „Przyjaciel Kogeneracji” przyznawane jest osobom, które swoimi inicjatywami przyczyniły się do rozwoju sektora kogeneracyjnego w Polsce. W tym roku, decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, trafiła ona na ręce Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, za wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że bez szeregu inicjatyw i projektów podejmowanych przez Ministerstwo Energii i aktywnej działalności administracji rządowej, nie byłoby ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dokument ten tworzy ramy prawne, pozwalające realizować projekty wspierające rozwój kogeneracji w Polsce. Pan Minister, koordynując działania w zakresie tworzenia polityki energetycznej Polski, dokłada starań, aby energetyka i ciepłownictwo mogły korzystać ze wsparcia instytucjonalnego, jak również środków zewnętrznych (w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej) w procesach modernizacji i transformacji. Pan Minister jest od lat zaangażowany na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Wielokrotnie na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym zabiera głos w kwestiach związanych z rozwojem kogeneracji. Wyróżnienie tytułem „Przyjaciela Kogeneracji” to również podkreślenie zasług na rzecz ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Ministerstwo Energii pod kierownictwem Pana Ministra dostrzega całokształt uwarunkowań towarzyszących rozwojowi kogeneracji w naszym kraju. Dziś bowiem, bez szerokiego spojrzenia na kontekst społeczny, zdrowotny, ekologiczny i ekonomiczny trudno mówić o skutecznym rozwoju energetyki, w tym ciepłownictwa.

Debatą otwierającą I Kongres Kogeneracji był panel pt. „Kogeneracja 2.0”. Moderatorem debaty (jak i całego Kongresu) był Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl zaś udział w niej wzięli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Anna Kędziora-Szwagrzak – Prezes Zarządu, Veolia Energia Łódź S.A.; dr hab. Mariusz Swora – Adwokat, Rada Odwoławcza ACER.  Początek debaty poświęcony był wyzwaniom związanym z transformacją sektorów energii, w szczególności pod kątem roli kogeneracji i ciepłownictwa w realizacji celów polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Następnie odniesiono się do problematyki finansowania rozwoju oraz mechanizmów wsparcia kogeneracji. Zaproszeni goście skoncentrowali się z jednej strony na nowym systemie wsparcia z drugiej – na nowym podejściu i towarzyszącym mu szansom i wyzwaniom. Na koniec zwrócono uwagę na korzyści społeczne rozwoju kogeneracji: nie tylko w rozumieniu likwidacji niskiej emisji i wysokich standardów wytwarzana ciepła, ale również jako oszczędność paliw pierwotnych.

W debacie pt. „Europejskie znaczy polskie szanse i wyzwania dla energetyki” w roli prelegentów wystąpili: Małgorzata Gajecka – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Łodzi; Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka. W pierwszej kolejności uczestnicy dyskusji odnieśli się do założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, zwłaszcza pod kątem wyzwań dla lokalnych producentów energii elektrycznej i ciepła. Omówione zostały m.in. dyrektywy EPBD, EED i RED II. Następnie zastanawiano się nad kierunkami transformacji ciepła, na koniec zaś starano się zarysować koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych wymagań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

Trzeci panel dyskusyjny zatytułowany był „Kogeneracja na rynku energii – stan obecny i nowe wyzwania”, zaś udział w nim wzięli: Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A.; Jacek Janas – Prezes Zarządu, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie; Teresa Laskowska – Dyrektor, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Andrzej Midera – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemem, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Tomasz Świetlicki – Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A. Prelegenci rozpoczęli dyskusję od szerokiego omówienia sytuacji na rynku energii i jego transformacji. Stanowiło to wstęp do rozważań na temat roli kogeneracji w krajowym i lokalnym rynku energii elektrycznej i współpracy z systemem elektroenergetycznym. Starano się również odpowiedzieć na pytanie, czy rynek energii elektrycznej zapewni rozwój kogeneracji.

Debatą zamykającą tegoroczną edycję Kongresu Kogeneracji był panel pt. „Ciepłownictwo filarem nowoczesnej energetyki”. W roli uczestników debaty wystąpili: Sławomir Burmann – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Veolia Energia Łódź S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Dorota Jeziorowska – Starszy Specjalista w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii; Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A. Dyskusja podzielona została na trzy części: w pierwszej zastanawiano się nad kwestią nowoczesnego ciepłownictwa opartego na scentralizowanych źródłach produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Pozwoliło to na nakreślenie możiwych strategii rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce. Na koniec zaś poproszono prelegentów o próbę nakreślenia przyszłego modelu rynku ciepła.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Kongresu Kogeneracji, który odbędzie się w przyszłym roku.

Szczegóły: www.kongreskogeneracji.pl

Kongres Kogeneracji był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych główny organizator oraz Europejskie Centrum Biznesu, współorganizator I Kongresu Kogeneracji pragnie szczególnie podziękować Partnerom Strategicznym: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A., PGNiG Termika, Grupa Veolia w Polsce za wsparcie i zaangażowanie merytoryczne w Kongres. Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Portalowi BiznesAlert, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalom z Grupy Xtech: energetykacieplna.pl i elektroinzynieria.pl, Czasopismu Nowa Energia, Magazynowi, Magazynowi Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Portalowi Gramwzielone.pl, Magazynowi INSTAL, Portalowi Trendy w Energetyce, Magazynowi Biomasa, Magazynowi Smart Grids Polska, Portalowi Teraz Środowisko, Warsaw Business Journal, Portalowi Energetykon.pl, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Magazynowi Law Business Quality. 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności