lederboard

II Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią”


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Energetycznego „Prawo z energią”. Magazyn Law Business Quality objął patronat medialny nad konkursem. 

 

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.


Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce.

Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Prace mogą zawierać konieczne wyjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką konkursu jest jednak problematyka prawna. Od uczestników oczekujemy sporządzenia esejów, prezentujących temat w ciekawy sposób oraz kreatywności, przejawiającej się m.in. w zawarciu elementu badawczego pracy, postawieniu tezy naukowej, odważnej interpretacji przepisów. Uczestnicy mogą powoływać się na zapadłe orzeczenia sądów polskich i europejskich, dane statystyczne, jak również samodzielnie przeprowadzone badania. Uczestnicy powinni też mieć wiedzę ogólną na temat prawa energetycznego i energetyki.


Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy: „Esej z ilustracjami”

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami. Mogą one być przygotowane przez jedną osobę, która spełnia wymagania regulaminowe. Esej z ilustracjami nie może być dłuższy niż 15 stron A4) wraz z przypisami i bibliografią. Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: wykresy, zdjęcia etc.

Tematy prac konkursowych:

  1. Dodatek energetyczny jako środek zapobiegający wykluczeniu energetycznemu – próba oceny polskich rozwiązań prawnych w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/72/WE oraz 2009/73/WE.
  2. Instrumenty ochrony przedsiębiorstw energetycznych inwestujących w „nową infrastrukturę” na obszarze więcej niż jednego państwa, ubiegających się o zwolnienie z obowiązku świadczenia niektórych usług.
  3. Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy  o OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną?
  4. Uwarunkowania prawne funkcjonowania elektrowni atomowych.
  5. Aktualna polityka Unii Europejskiej oraz unijne uwarunkowania prawne w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Eseje można przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.org.pl do 27.02.2015r.

Etap drugi: „Gala finałowa”

Do następnej fazy konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac. Gala Finałowa składa się  z dwóch tur a mianowicie Konferencji Laureatów oraz Quizu.

Konferencja Laureatów

Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Na tym etapie przydatna jest przygotowana wcześniej prezentacja multimedialna, która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja stanowi podstawę wykładu, który nie może trwać dłużej niż 10 minut i musi odpowiadać wcześniej przygotowanemu esejowi. Wskazane jest, aby uczestnik wykorzystywał i komentował zawarte w prezentacji zagadnienia graficzne.

Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się  z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie).

Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.

Gala finałowa odbędzie się 27.04.2015r.

Regulamin, harmonogram, formularz zgłoszeniowy oraz więcej istotnych informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://prawozenergia.elsa.org.pl/ oraz na fanpage’u na Facebook’u: Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności