lederboard

Jak budować swoją karierę, aby odnieść sukces?

Rynek pracy zmienia się dziś niezwykle dynamicznie, nieustannie powstają nowe specjalizacje, podczas gdy pewne profesje w naturalny sposób są wygaszane. Dziś już nikogo nie dziwią zawody takie jak Social media manager, Specjalista omnichannel marketingu, Ekspert ds. employer brandingu czy Analityk Big Data. Szansą na odniesienie sukcesu w dzisiejszym świecie jest więc nieustanne kształcenie się, rozwijanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Konieczne jest oswojenie faktu, że wykształcenie kierunkowe nie ustawia nas na całe życie zawodowe.

 

 

Niestety jak wynika z raportu „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy” zrealizowanego na zlecenie serwisu Gumtree.pl w ramach programu Start do kariery, blisko co trzeci pracujący Polak (29%) ogólnikowo zadeklarował, że poszerza swoje kompetencje w zakresie wykonywanej pracy, a tylko co piąty – że „szuka nowych kierunków rozwoju”. Około 13% Polaków uczęszcza na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Przywołane statystyki nie porywają, a prognozy płynące z rynku pracy mogą wskazywać na to, że przepaść między umiejętnościami pracowników, a wymaganiami pracodawców może się pogłębiać. Przygnębiający jest również fakt, iż wspomniane badanie wykazało, że aż 43% kadry zarządzającej nie czuje potrzeby nabywania nowych umiejętności. Wprawdzie najlepsze uczelnie nie narzekają na nabór na studia podyplomowe i kursy MBA, ale wydaje się, że zapotrzebowanie na rozwój kompetencji i kwalifikacji nie jest równomierny i powszechny.

Kurczowe trzymanie się wyuczonego zawodu, a także brak elastyczności, niechęć do uzupełniania wiedzy, czy poznawania nowych technologii, to z pewnością czynniki, które nie przyczynią się do rozwoju naszej kariery. Jeśli chcemy świadomie budować swoją ścieżkę zawodową i odnosić na niej sukcesy, musimy myśleć strategicznie, zdawać sobie sprawę z realiów rynku i zmieniającego się otoczenia, a także umieć adoptować się do tych zmian.

Kompetencje czy kwalifikacje – które warto rozwijać?

Kompetencje to kombinacja kwalifikacji i predyspozycji osobowościowych. Kwalifikacje są odpowiednikiem kompetencji twardych, oznaczają posiadane przez pracownika umiejętności i wiedzę, wymagane do realizacji określonych zadań zawodowych. Nabywane są w formalnym i nieformalnym procesie kształcenia i potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Predyspozycje to z kolei zbiór cech charakteru, temperamentu, intelektu, obraz samego siebie właściwy dla danej jednostki, indywidualizujący ją, czyli wyróżniający spośród innych ludzi, to one bardzo często rozstrzygają o naszej przewadze konkurencyjnej na rynku. Zatem zarówno kwalifikacje, jak i szeroko pojmowane kompetencje możemy rozwijać na każdym etapie naszej kariery i warto o to zadbać. Wśród najbardziej istotnych dla pracodawców, a jednocześnie kształtowanych w długim okresie, należą  umiejętności miękkie, takie jak np.: umiejętność pracy w zespole, negocjacji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej.

 

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

 

Jakie są kompetencje przyszłości? Na co postawić dziś, by jutro odnieść sukces?

Prognozy rynku pracy zdają się być dość optymistyczne, w ostatnim czasie mówi się o rekordowo niskim bezrobociu, wzroście zatrudnienia, wzroście płacy minimalnej czy nawet „rynku pracownika”. To jednak nie oznacza, że można spocząć na laurach i stanąć w miejscu. Ci, którzy chcą się rozwijać, wciąż mają co robić. Wraz z postępem technicznym, technologicznym i przemianami społecznymi, które odzwierciedlane są w nowych metodach i technikach zarządzania oraz organizacji pracy, konieczne jest stałe poszerzanie naszych kompetencji. Według badań firmy doradczej Hays Poland przygotowanych dla „Forbesa” wśród kluczowych kompetencji pożądanych na polskim rynku pracy wymienia się: umiejętność pracy w multikulturowym środowisku, wielozadaniowość, myślenie analityczne, nastawienie na cel, orientację biznesową, umiejętność pracy pod presją czasu.

Od menedżerów oczekuje się zaś nieustannego doskonalenia kompetencji przywódczych. Za badaniami Sunnie Giles opublikowanymi w Harvard Business Review promować należy wysokie standardy etyczne, jasne definiowanie celów i oczekiwań, elastyczność i gotowość do zmiany swojego zdania, komunikatywność, otwartość na nowe pomysły. Lider nie ustaje w rozwoju osobistym i stwarza takie okazje również swoim współpracownikom, jest dumny z kolejnych liderów, którzy wychodzą spod jego skrzydeł.

Kiedy jest dobry czas na rozwój?

Uważam, że zawsze jest dobry czas na rozwój i zgadzam się ze stwierdzeniem – kto stoi w miejscu, ten się cofa. Ważne jednak, aby wybrać ścieżkę odpowiednią dla siebie i dopasowaną do naszych osobistych ambicji i celów zawodowych oraz uwarunkowań rynkowych. A możliwości jest wiele: można zadecydować się na studia podyplomowe, program MBA, kursy zawodowe, dodatkowe szkolenia – grupowe czy indywidualne, pracę z coachem itd. Trzeba jednak mieć w sobie głód wiedzy i chęć rozwoju, determinację w działaniu i otwartość na nowe.

Autor: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności