lederboard

Jak firmy wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju? Czas zgłosić dobre praktyki

Biznes ma realny wpływ na realizację Agendy 2030 i wskazanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przykłady działań, służących inspiracji całego sektora, zawiera publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Właśnie trwa nabór działań do wydania za 2018 rok.

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd społecznej odpowiedzialności biznesu w danym roku. Na jego główną część składają się działania firm – w ubiegłej edycji ponad 1000 przykładów takich aktywności. Dodatkową klasyfikacją zgłaszanych co roku praktyk są Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG), ujęte w 17 wyzwań, które następnie przyporządkowywane są do większości publikowanych w raporcie praktyk. Do 9 stycznia trwa nabór działań firm do kolejnej edycji publikacji. Zgłoszenia odbywają się przez stronę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/.

W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu znajdują się praktyki dotyczące wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli obejmujące kwestie społeczne i pracownicze, działania na rzecz planety, wzrostu gospodarczego, pokoju, aż po partnerstwa dla realizacji celów. Zatem publikacja ukazuje aktywność niefinansową firmy, coraz ważniejszą dla jej interesariuszy, a także stanowi miejsce prezentacji i komunikacji tego zaangażowania.

Włączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju do najważniejszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma również wspierać promocję inicjatywy, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu − brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

Analizując praktyki w powiązaniu z SDG, można zaobserwować obszary, w których firmy w Polsce działają chętnie i te wciąż jeszcze mało popularne.

Najczęściej poruszane Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktykach z poprzedniej edycji raportu:

  • Cel nr 4 (Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie) – 332 praktyki
  • Cel nr 3 (Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt) – 224 praktyki
  • Cel nr 8 (Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi) – 136 praktyk
  • Cel nr 12 (Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji ) – 102 praktyki

Najmniej praktyk dotyczy Celu 14. Życie pod wodą

Zgłoszenia

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku.

Rozpoczęliśmy bardzo ważny i wyczekiwany przez wiele firm proces naboru działań CSR do jedynej w Polsce tak  kompleksowej publikacji, podsumowującej odpowiedzialne społecznie działania biznesu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania aktywności CSR-owych. Firmy mogą rejestrować swoje praktyki do 9 stycznia. Zachęcamy jednak do wcześniejszego zapoznania się z formularzem, zasadami zgłoszeń i przygotowania się do przesłania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne również z tego powodu, że w tym roku formularz przybierze nową formę. Funkcjonalności pozostają niemal identyczne, jednak sprawdzenie z wyprzedzeniem sposobu zgłaszania praktyk usprawni  z pewnością cały proces. Wcześniejsza rejestracja może być dużym ułatwieniem zwłaszcza dla firm, które w tym roku będą debiutowały w naszym raporcie – przypomina Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/, do 9 stycznia 2019 roku (włącznie).

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności