Jakie zmiany szykują przedsiębiorcom ministerstwa?


Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce składkowania wszystkich umów cywilnoprawnych. Co może się zmienić?

 

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało właśnie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada m.in. rezygnację z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dzięki czemu przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić kosztów ogłoszeń. Ponadto proponowane zmiany zakładają stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego, w którym będą udostępniane dokumenty sądowe wytworzone w systemie informatycznym wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli wnioskodawca sam ustali na portalu, że sąd wezwał go do uzupełnienia braków, będzie mógł to uczynić od razu, co umożliwi szybsze rozpoznanie jego wniosku. Warto dodać, że obecnie, aby otrzymać informację, na jakim etapie jest postępowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy osobiście udać się do sądu lub uzyskać informację telefonicznie. W razie uzyskania informacji w drodze przesyłki sądowej czas na jej uzyskanie wydłuża się do kilku tygodni. Dlatego propozycja stworzenia powyższego portalu internetowego da nieograniczony dostęp do informacji każdemu.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada również zmiany w zakresie uzupełniania braków w reprezentacji osób prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie w KRS nie ma skutecznych narzędzi, dzięki którym mógłby on mobilizować osoby prawne do uzupełnienia braków w organach reprezentujących. Brakuje przepisów prawnych, jak też kar na wypadek niewypełnienia wezwania sądu rejestrowego w tej kwestii. W myśl proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian, sąd rejestrowy będzie mógł wzywać osoby zobowiązane do wykazania (za pomocą dokumentów) w odpowiednim terminie, że braki w składzie organów uprawnionych do reprezentacji zostały usunięte.

W przypadku niewykonania obowiązku, sąd nałoży na zobowiązanych grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Co istotne, sąd będzie mógł ponawiać taką grzywnę. Celem proponowanej zmiany jest, aby osoby zobowiązane do wyboru lub powołania zarządu same usunęły uchybienia w składzie tego organu. Wówczas sąd rejestrowy umorzy postępowanie, nie nałoży grzywny oraz nie zastosuje poważniejszych sankcji w postaci powołania kuratora albo nawet rozwiązania podmiotu.

Grzywna będzie nakładana tylko wobec osób, które całkowicie lekceważą swoje obowiązki. Jeżeli dana osoba wykaże, że starała się je wykonać, ale nie była w stanie tego uczynić, grzywna nie będzie nakładana.

Proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany dotyczą również przepisów przymuszających do wykonania obowiązku rejestrowego. Obecnie przepisy nakładają na sąd rejestrowy, także w razie braku możliwości wyegzekwowania obowiązku, obowiązek prowadzenia tzw. postępowania przymuszającego, nawet gdy egzekucja grzywien prowadzona przez komornika jest bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne jest umarzane.

Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie zaproponowało zmiany, które pozwolą sądowi rejestrowemu ocenić przed wszczęciem postępowania przymuszającego, czy doprowadzi ono do wykonania obowiązku rejestrowego. Jeśli sąd dojdzie do wniosku np., że podmiot nie wykona obowiązku z powodu braku organu uprawnionego do reprezentacji albo braku adresu do doręczeń, wówczas nie będzie musiał wszczynać tego postępowania.

Sąd rejestrowy będzie miał także obowiązek rozwiązywania i wykreślania z rejestru martwych podmiotów, czyli nieistniejących i niedziałających. Tego typu zmiana pozwoli oczyścić rejestr z tzw. podmiotów martwych.

Zmiany planowane w projekcie dotyczyć będą również prokurentów. Obecne przepisy przewidują zakaz bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze i finansowe. Proponowane przepisy rozszerzają ten zakaz także na prokurentów, mających umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych.

Z omawianych założeń zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym powstanie teraz projekt nowelizacji tej ustawy, który trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Szczegóły na stronie: www.ms.gov.pl

 

Marta Wysocka-Fronczek, Kancelaria LEX & FINANCE

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności