Nowy trend: Private lawyer


Wzrost zamożności naszego społeczeństwa oraz związane z tym dążenie do poszukiwania produktów i usług uwzględniających indywidualną sytuację klienta spowodował coraz większe zainteresowanie usługami private bankigu oraz wealth management świadczonymi przez banki. Powyższy trend nie ominął także i rynku usług prawnych, bowiem coraz większą popularnością cieszy się na nim usługa dedykowanego prawnika, tzw. private lawyer. Czym zatem jest usługa private lawyer i do kogo jest adresowana?

Usługa dedykowanego prawnika tzw. private lawyer jest kompleksową usługą prawną polegającą na dostarczeniu klientowi pomocy prawnej we wszystkich najważniejszych sferach jego życia prywatnego i zawodowego. Tak rozumiane doradztwo prawne obejmuje nie tylko pomoc prawną w kwestiach związanych z prawem rodzinnym i spadkowym (np. rozwody, planowanie sukcesji), prawem podatkowym, sporami czy prawem dotyczącym nieruchomości, ale także we wszystkich innych kwestiach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa private lawyera powinna zatem uwzględniać specyfikę prowadzonej przez danego klienta działalności. Prezes banku, znaczący inwestor giełdowy czy przedsiębiorca będący w fazie dynamicznego rozwoju biznesu – każda z tych osób potrzebować będzie indywidualnych rozwiązań uwzględniających skalę oraz charakter prowadzonej przez nie aktywności. Inne potrzeby w zakresie pomocy prawnej towarzyszyć będą osobom tzw. VIP (Very Important Persons), wśród których znajdą się m.in. znani sportowcy czy artyści.

Dość istotną cechą usług private lawyer jest to, iż dedykowany prawnik staje się jednym z najbliższych doradców swojego klienta. Stąd jedną z podstawowych cech tej nowej na polskim rynku usług prawnych jest jego dostępność dla swojego klienta, w zasadzie przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Od dedykowanego prawnika wymagana będzie z jednej strony wszechstronność w zakresie różnych dziedzin prawa, z drugiej strony specjalizacja w zakresie branży, z której wywodzi się klient. Private lawyer stanie się też powiernikiem wielu poufnych informacji towarzyszących działalności zawodowej lub gospodarczej danej jednostki. Stąd tak ważny będzie jego właściwy dobór.

Od przedsiębiorcy do inwestora giełdowego

Niewątpliwie dużą część klientów, do których adresowane są usługi private lawyera, to przedsiębiorcy. Ta właśnie ta grupa potrzebuje często kompleksowej obsługi prawnej świadczonej przez dedykowanego prawnika. Doradztwo w kwestiach związanych z bieżącą działalnością, doradztwo związane z restrukturyzacją formy prawnej prowadzonej działalności, prawo podatkowe, nieruchomości (usługi dedykowane także dla osób prywatnych posiadających nieruchomości, gruntowe, budynkowe oraz lokalowe) czy sukcesja to tylko część z kwestii, w których może doradzić private lawyer. Dla tych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w swojej branży i szukają wyjścia z inwestycji (exit) lub planują dalszy rozwój, private lawyer może okazać się świetnym doradcą w zakresie znalezienia m. in. odpowiedniego funduszu typu private equity zainteresowanego inwestycją w biznes danego przedsiębiorcy. Negocjowanie i podpisanie umów inwestycyjnych będzie bowiem procesem długotrwałym i wymaga znajomości przepisów prawa.

Private lawyer może okazać się świetnym doradcą w kwestiach relacji przedsiębiorców z instytucjami finansowymi (banki, domy maklerskie, TFI, zakłady ubezpieczeń). Private lawyer, który specjalizuje się w kwestiach rynków finansowych, będzie bowiem w stanie doradzić i wskazać m. in. nieodpowiednie produkty finansowe czy niekorzystne zapisy umowne, które proponowane są przez daną instytucję. Co prawda coraz częściej banki świadczące usługę wealth management (private banking) oferują w pakiecie także jako jej element usługę dedykowanego prawnika. Takie rozwiązanie niekoniecznie musi być korzystne dla danego przedsiębiorcy. Dla kancelarii prawnej klientem bowiem tak naprawdę pozostanie bank i przez ten pryzmat postrzegany będzie przedsiębiorca. Na linii bank-klient wystąpi naturalny konflikt, który polega na tym, iż bank zainteresowany będzie maksymalizacją zysku, co nie zawsze musi iść w parze z doborem dla klienta tego banku odpowiednich produktów finansowych oraz z uwzględnieniem korzystnych dla niego zapisów umownych. Private lawyer działający zaś wyłącznie w imieniu swojego klienta, kierować się będzie wyłącznie jego interesem.

Grupą, która potrzebuje usług private lawyera, są także inwestorzy giełdowi aktywni na rynku kapitałowym (którzy także przecież mogą być przedsiębiorcami). Nabywanie i zbywanie akcji poddane jest bowiem ścisłej reglamentacji prawnej. Szczególnie istotne jest zaś prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji oraz ujawnianiem stanu posiadania w spółkach publicznych notowanych na giełdach i w alternatywnych systemach obrotu. Ich nieprawidłowe wykonywanie może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności administracyjnej, jak i karnej. Wraz ze wzrostem liczby osób zwanych HNWI (high net worth individuals), dedykowany prawnik specjalizujący się w dziedzinie rynków kapitałowych będzie w stanie pomóc także inwestorom szukającym alternatywnych form inwestycyjnych (np. fundusze private equity, fundusze hedgingowe).

Członkowie zarządu i kadra menedżerska

Najczęściej w stronę usług private lawyera spoglądać będą członkowie zarządu i kadra menedżerska niebędący właścicielami lub znaczącymi współwłaścicielami podmiotów, w których zajmują swoje stanowiska. Nie ma w tym bowiem nic dziwnego, iż np. członek zarządu spółki giełdowej chciałby mieć dedykowanego prawnika, który będzie niejako reprezentował go w interesach w stosunku do swojego mocodawcy. Co prawda zespół prawny danej spółki zapewnia obsługę prawną danego podmiotu, jednakże w niektórych sytuacjach członek zarządu lub kadry menedżerskiej musi posiadać informacje uwzględniające stricte interes jego osoby. Tak jest np. w przypadku wykonywania przez członków zarządu i kadrę menedżerską spółek giełdowych obowiązków informacyjnych w zakresie nabywania akcji emitenta (tzw. transakcje menedżmentu), którego papiery wartościowe, są przedmiotem obrotu na giełdzie lub w alternatywnym systemie obrotu.

Tak będzie także w sytuacji zaoferowania przez spółkę członkom zarządu lub menedżerom tzw. opcji menedżerskich. Ich warunki powinny zostać bowiem przeanalizowane przez każdego menedżera pod kątem prawnym. Niezbędne stanie się zatem sięgnięcie po opinię prawnika. Szczególnie dobitnie potrzeba skorzystania z usług prawnych private lawyera pojawi się w tych podmiotach, które nie zaoferowały swoim menedżerom pakietu ubezpieczeń tzw. D&O (ang. Directors & Officers, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz menedżerów). Gdyż to członkowie zarządu ponosić będą odpowiedzialność odszkodowawczą za nietrafne decyzje, które często podejmowane są w sferze wymagającej specjalistycznej wiedzy (m.in. prawnej).

VIP

Usługa private lawyer niewątpliwie dedykowana jest również osobom publicznym. Aktorzy, inni popularni artyści czy sportowcy potrzebują często wsparcia prawnego związanego z działalności reklamową i promocyjną. Często kontrakty reklamowe opierają bowiem na znaczne sumy. Stąd negocjowana umowa musi zabezpieczać w sposób odpowiedni interesy danej osoby publicznej. Nierzadko zdarza się, iż osoby publiczne mimo woli stają się bohaterami medialnych opowieści, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dość istotną usługą, którą może zaoferować private lawyer będzie zatem doradztwo w sporach związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Piotr P. Gołębiowski – adwokat, partner zarządzający kancelarii prawnej GoldenBakes Law Firm. Doradza we wszystkich kwestiach prawnych i biznesowych, w szczególności związanych z rynkami finansowymi i kapitałowymi. GoldenBakes Law Firm oferuje także usługi dedykowanego prawnika, tzw. private lawyer. www.goldenbakes.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności