Pacjenci i przedsiębiorcy apelują o pilne zmiany Funduszu Medycznego

Piętnaście organizacji pacjentów, wspólnie z Federacją Przedsiębiorców Polskich zwróciło się do Ministra Zdrowia o dokonanie pilnych zmian w funkcjonowaniu Funduszu Medycznego. Apelują o podjęcie zdecydowanych działań naprawczych dotyczących przejrzystości podejmowania decyzji wydatkowania środków publicznych, niezwłoczne przekazanie niewykorzystanych środków w formie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nowelizację przepisów.

 

 

 

Twórcy apelu zwracają uwagę, że ustawa o Funduszu Medycznym stanowiła realizację zapowiedzi Prezydenta RP, którego celem było zwiększenie finansowania publicznego na ochronę zdrowia, poprawa sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi oraz chorych onkologicznych. Dodatkowe środki miały również służyć rozwojowi projektów związanych z profilaktyką zdrowotną oraz wdrażaniem projektów infrastrukturalnych.

Tymczasem odsetek wykorzystanych środków w ramach Funduszu Medycznego pozostaje wyjątkowo niski, a brak wykorzystania sześciu miliardów złotych przy niezaspokojonych potrzebach zdrowotnych pacjentów uznają za niezrozumiałe. Sygnatariusze apelu podkreślają, że planowane wydatki z Funduszu Medycznego na 2022 r. wynoszą jedynie połowę minimalnych wydatków na ten cel.

Co więcej, wątpliwości przedsiębiorców i pacjentów budzi brak działań na rzecz zapewnienia przejrzystości, gospodarności i celowości wydatkowania środków. Nie są komunikowane decyzje dotyczące podziału środków pomiędzy subfundusze oraz poszczególne zadania. Nie jest znana strategia inwestycji infrastrukturalnych, związana z wykorzystaniem środków z Funduszu Medycznego. Stwierdzają, że wprowadzenie ustawy o Funduszu Medycznym doprowadziło do ograniczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ.

Strona społeczna proponuje wprowadzenie następujących zmian:

  1. natychmiastowe wielokrotne zwiększenie (względem planu finansowego Funduszu na 2021 r.) środków pozostających w dyspozycji subfunduszu profilaktyki zdrowotnej;
  2. przedstawienie opinii publicznej informacji o podziale środków pomiędzy subfundusze oraz poddanie konsultacjom publicznym strategii wydatkowania tych środków;
  3. przeznaczenie środków Funduszu Medycznego niewykorzystanych w 2020 r. i 2021 r. na dotację celową do Narodowego Funduszu Zdrowia na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
  4. rozpoczęcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym w celu zapewnienia maksymalnego pozytywnego efektu tego rozwiązania dla systemu ochrony zdrowia.

 

Kopia apelu trafiła do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, sejmowej Komisji Zdrowia, senackiej Komisji Zdrowia oraz Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności