lederboard

Pieniądze na innowacje – nabór do konkursów pomagających zwalczyć epidemię

Nawet 300 mln zł może trafić do polskich przedsiębiorców, których działania służą w walce z pandemią. Takie rozwiązania, jak: „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”, Dotacje na kapitał obrotowy oraz Dotacje na infrastrukturę do zwalczania COVID-19, zaprezentowali eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podczas webinarium w ramach cyklu „Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”.

 

 

Szybka Ścieżka – samodzielnie lub w konsorcjum

Konkurs „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jest skierowany do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują lub planują prace nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie, konsorcja przedsiębiorstw składające się z maksymalnie trzech firm lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (max. 3 podmioty). W tym ostatnim przypadku liderem musi być przedsiębiorstwo.  W zgłaszanym do NCBR projekcie muszą być realizowane minimum prace rozwojowe. Może on również obejmować badania przemysłowe oraz prace przedwdrożeniowe, np. zgłoszenia patentowe czy certyfikaty – ich koszty także można finansować z projektu.

Zakres tematyczny

Konkurs jest prowadzony w sprawdzonej i atrakcyjnej dla przedsiębiorców formule „Szybkiej Ścieżki”. W odróżnieniu od „głównego” konkursu programu ma zakres tematyczny, podzielony na 3 obszary. Pierwszy z nich dotyczy diagnostyki – zestawów oraz urządzeń do szybkiego wykrywania koronawirusów, przeznaczonych do użytkowania przez specjalistów. Chodzi także o pacjentów pod nadzorem specjalistycznym. Przykładowe rozwiązania, które mogą zostać opracowane w tym obszarze to np. zestaw testów diagnostycznych opartych o markery charakterystyczne dla białek koronawirusów, w szczególności SARS-CoV-2 lub robot do zdalnego i bezzałogowego pobierania próbek biologicznych u ludzi. Kolejnym obszarem są badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką. Przykładowo, potwierdzenie w fazie klinicznej skuteczności działania zarejestrowania substancji czynnych w terapii zakażeń koronawirusami. Trzeci obszar to profilaktyka – wszystkie działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Mogą to być na przykład urządzenia do dezynsekcji obiektów lub pojazdów specjalistycznych.

Budżet i terminy

Budżet finansowanego z Funduszy Europejskich konkursu to 200 mln zł. Jest podzielony na 2 części: 75 mln zł to kwota przeznaczona na projekty realizowane w województwie mazowieckim, a 125 mln zł na pozostałe województwa. To dobra wiadomość dla firm i jednostek naukowych chcących prowadzić prace B+R na Mazowszu – w innych prowadzonych obecnie konkursach nie ma puli środków dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim. To wyróżnik tego konkursu.

Kolejna dobra wiadomość to długi nabór wniosków o dofinansowanie. NCBR przyjmuje je aż do 31 grudnia. Dla usprawnienia procesu i skrócenia czasu uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowania nabór został podzielony na rundy. Pierwsza już za nami, a obecnie – do 24 lipca – trwa kolejna. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie może to zrobić do końca roku. Warto przy tym pamiętać, że w tym przypadku rozstrzygnięcia zapadną w I kwartale 2021 roku.

Dofinansowanie

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych) w przypadku pojedynczego MŚP to milion złotych, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Poziom dofinansowania projektu zależy od rodzaju prowadzonych prac i statusu podmiotu – na największe dofinansowania mogą liczyć jednostki naukowe (100%) i mikro- oraz małe przedsiębiorstwa (nawet do 80% w części obejmującej badania przemysłowe). Tym samym firmy zawsze muszą mieć wkład własny do projektu.

– Finansowanie jest na całkiem wysokim poziomie. Dla przykładu, mikro lub małe przedsiębiorstwo, które zaplanuje realizację badań przemysłowych może na dodatek postarać się o tzw. premię. Można ją uzyskać, jeśli firma skutecznie współpracowała z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi albo zobowiąże się do rozpowszechnienia wyniku swojego projektu– mówi Agnieszka Lewandowska, kierownik sekcji w Dziale Wyboru Projektów NCBR.

Ocena wniosków

Złożone online wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów. Po weryfikacji kryteriów formalnych przez NCBR odbywa się ocena merytoryczna. Eksperci dokonują jej w oparciu o – uproszczone w tym roku – kryteria oceny merytorycznej.  Informacje o kryteriach i zasadach oceny są podane w przystępny sposób w dokumentacji konkursowej oraz w webinariach dotyczących tego konkursu. Dla przykładu, kryteria punktowane w konkursie to:

jest ocena merytoryczna

  • istota projektu (jego cel, metodologia badawcza i nowość rezultatów)
  • realizacja projektu (plan prac, zespół projektowy, zasoby techniczne oraz wartości niematerialne oraz prawne)
  • wdrożenie wyników projektu (prawa własności intelektualnej, zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia) oraz
  • wdrożenie na terenie RP.

Inne formy wsparcia

„Szybka Ścieżka – Koronawirusy” to jeden z elementów oferty dotacyjnego wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kolejnym są dotacje na infrastrukturę do zwalczania COVID-19 realizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem konkursu jest dofinansowanie przedsiębiorstw w zakresie utworzenia lub rozwoju infrastruktury, która będzie służyć do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów wykorzystywanych do zwalczania pandemii. Nabór prowadzony jest od 8 czerwca do 31 lipca br. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa –budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Realizacja projektu powinna zakończyć się w terminie do 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy.

– To co wyróżnia to działanie spośród innych, które są w ofercie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to stosunkowo wysoka intensywność pomocy. Bazowa to 75% kosztów kwalifikowalnych. Jednocześnie może być ona zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy – mówi Łukasz Małecki, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju.

Kosztami kwalifikowalnymi mogą być m.in.:  nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nabycie albo wytworzenie środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia, nabycie robót i materiałów budowlanych czy nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Kwalifikowalne są koszty poniesione po 31 stycznia 2020 roku. Dopuszcza się rozpoczęcie projektu przed dniem1 lutego 2020r., o ile kosztami poniesionymi po tym terminie są dodatkowe związane z działaniami przyspieszającymi realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu.

W skład instrumentów pomocowych POIR wchodzą również Dotacje na kapitał obrotowy, obsługiwane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem tego konkursu jest dofinansowanie projektów, które pomogą utrzymać płynność finansową średnim przedsiębiorstwom dotkniętym negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19. To wsparcie dla sektora MŚP w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, które stanowi uzupełnienie oferty rządu w ramach Tarczy Antykryzysowej. Finansowanie można przeznaczyć na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w max. 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania.

Wideo z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=qS83-LLG_oI

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności