lederboard

Powstała koalicja izb handlowych i gospodarczych w Polsce

W ramach zawartego porozumienia organizacje członkowskie koalicji będą współpracować na rzecz zapewnienia finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie średniej państw OECD oraz poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Wyzwanie bez precedensu

Pięć międzynarodowych izb handlowych i gospodarczych w Polsce podpisało list intencyjny na rzecz wspólnego dialogu, wspierającego zapewnienie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie średniej państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) oraz poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Sygnatariusze listu to przedstawiciele: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Koalicjanci zapowiadają możliwość rozszerzenia porozumienia o kolejne organizacje członkowskie.

Przedstawiciele koalicji zwracają uwagę, że pandemia COVID-19 jest jak dotąd najpoważniejszym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w XXI wieku. Zdaniem przedstawicieli organizacji członkowskich koalicji skutki tego zjawiska stanowią bezprecedensowe zagrożenie między innymi dla stabilności finansowania systemu ochrony zdrowia.

Odpowiednio finansowany i stabilnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej stanowi kluczowy warunek bezpieczeństwa społecznego. Zdrowie obywateli to zaś istotny czynnik zrównoważonego rozwoju państwa. Jako sygnatariusze listu intencyjnego izb handlowych i gospodarczych w Polsce nie mamy wątpliwości, że wszelkie działania na rzecz wsparcia dla zapewnienia optymalnego poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia są konieczne. Czas kryzysu to paradoksalnie najwłaściwszy czas na rewizję strategii i mądre inwestycje w tym obszarze. W ostatnim raporcie OECD zwrócono uwagę, że „dopływ dodatkowych funduszy, o ile zostaną one skutecznie zainwestowane, może w znacznym stopniu przyczynić się do usunięcia głównych barier utrudniających dostęp do opieki[1] – mówi Dorota Dąbrowska-Winterscheid, dyrektor zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Konstruktywny dialog

W ramach zawartego porozumienia przedstawiciele koalicji izb handlowych i gospodarczych w Polsce zamierzają podejmować działania, których celem jest zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym i gospodarczym pandemii COVID-19. Chodzi między innymi o uniknięcie pogorszenia dostępu do świadczeń, który skutkowałby pogorszeniem stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Sygnatariusze listu intencyjnego deklarują działania w obszarze formułowania wspólnych stanowisk i opinii, wypracowywanych w oparciu o analizy i wzajemną wymianę informacji. Członkowie porozumienia zamierzają brać aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej znaczenia stabilności finansowania systemu ochrony zdrowia dla bezpieczeństwa społecznego i rozwoju gospodarczego Polski. Ważnym aspektem planowanych działań koalicji ma być wspieranie dyskusji dotyczących zapewnienia wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia oraz budowanie świadomości znaczenia dostępności skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych jako istotnego czynnika polityki zdrowotnej państwa.

– Aktualne wyzwania, związane ze skutkami pandemii COVID-19, wymagają szczególnego zaangażowania i współpracy wielu interesariuszy. W naszym przekonaniu jedynie opracowywanie rozwiązań na rzecz zapewnienia optymalnego poziomu finansowania ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przy szerokim zaangażowaniu przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych pozwoli zabezpieczyć kluczowe potrzeby w obszarze opieki zdrowotnej. Jako koalicja izb handlowych i gospodarczych pragniemy aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu propacjenckiego systemu ochrony zdrowia – mówi Piotr Górski, członek zarządu Belgijskiej Izby Gospodarczej.

Dostępność świadczeń

Ważnym aspektem aktualnych potrzeb w sektorze ochrony zdrowia, na który zwracają uwagę przedstawiciele koalicji, jest dostępność świadczeń opieki zdrowotnej, w tym terapii farmakologicznych.

Dostępność skutecznych technologii lekowych ma zasadnicze znaczenie dla uzyskiwanych efektów zdrowotnych, zarówno doraźnych, jak i odległych. W ostatnich latach w wielu dziedzinach medycyny zwiększyła się dostępność terapii, jednak wciąż wielu polskich pacjentów nie może skorzystać z leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. W naszym odczuciu utrzymanie dobrego trendu inwestycji w nowoczesne rozwiązania terapeutyczne jest konieczne. Ze swojej strony pragniemy dostarczać interesariuszom rzetelnych informacji i analiz, które będą stanowiły wartościowy wkład do dyskusji w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z wagi i trudności decyzji podejmowanych w obszarze inwestycji w nowoczesne terapie farmakologiczne, szczególnie w dobie kryzysu. Ponieważ jednak inwestycje te wydają się mieć jedynie pozytywne skutki dla zdrowia obywateli i gospodarki Polski, służymy swoimi analizami i opiniami, które pomogą z rozwagą podejmować decyzje o kluczowym dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli Polski znaczeniu – mówi Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

[1] https://www.oecd.org/poland/Polska-Profil-systemu-ochrony-zdrowia-2019-Launch-presentation.pdf

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności