lederboard

Prowadzenie działalności gospodarczej a urlop macierzyński

Wiele kobiet prowadzących działalność gospodarczą lub kobiet, które chcą dopiero założyć własny biznes, zastanawia się co się stanie gdy zajdą w ciąże i urodzą dziecko. Kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą zwana przedsiębiorczyni, przecież nie podlega pod przepisy Kodeksu pracy i w związku z tym nie powinny jej przysługiwać urlopy związane z rodzicielstwem, które przewiduje prawo pracy. Nic jednak straconego. W niniejszym artykule opiszemy Ci jakie uprawnienia ma kobieta na własnej działalności w związku z urodzeniem dziecka. Nasz kancelaria prawna pomaga przedsiębiorczym kobietom, a prawo pracy to jedna z naszych specjalizacji.

 

Bizneswoman na urlopie

Kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą nie przysługuje typowy urlop macierzyński ani rodzicielski, tak jak kobiecie pracującej na umowie o pracę. Należy się jej jednak prawo do świadczeń z tytułu urodzenia lub adoptowania dziecka czyli zasiłek macierzyński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istotne jest, że prowadzenie działalności w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest jak najbardziej możliwe. To młoda mama decyduje czy pobierając zasiłek poświęca swój czas wyłącznie na opiekę nad dzieckiem czy będzie dzieliła ten czas także na prowadzenie biznesu. Przedsiębiorczyni może również zawiesić działalność gospodarczą w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale wtedy nie może prowadzić działalności, a co za tym idzie osiągać przychodów. W przypadku chęci zawieszenia działalności gospodarczej należy wypełnić druk CEIDG-1. Zawieszenia można dokonać na co najmniej 30 dni. Informacja o zawieszeniu działalności jest automatycznie zgłaszana do ZUS, który dokonuje wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Kiedy przedsiębiorczyni ma prawo do zasiłku?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązkowo muszą płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne. Nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Jest ono dobrowolne. Aby jednak otrzymać zasiłek macierzyński, przedsiębiorczyni musi być objęta ubezpieczeniem chorobowym. Tzw. okres wyczekiwania, który wynosi 90 dni na otrzymanie świadczeń z ZUS, nie obowiązuje w przypadku zasiłku macierzyńskiego.

Aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego z ZUS, przedsiębiorczyni powinna zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Niestety kobiety, które rozpoczynają działalność gospodarczą i korzystają z ulgi na start (opłacają przez 6 miesięcy tylko składkę zdrowotną) oraz kobiety, które rozpoczną działalność niedługo przed porodem i także skorzystają z ulgi na start, nie będą mogły skorzystać z zasiłku.

Należy również pamiętać, że zasiłek macierzyński nie przysługuje kobiecie w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia, zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przedawni się jeżeli zadłużenie to nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Temat zatem nie jest taki prosty. Warto przed założeniem działalności i zgłoszeniem jej do ZUS, udać się do kancelarii i prawnika od prawa pracy, który doradzi co najlepiej zrobić by skorzystać z zasiłku podczas ciąży i macierzyńskiego. Nasza kancelaria pomaga kobietom przedsiębiorczyniom, a także kobietom dopiero zamierzającym prowadzić własny biznes. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pod linkiem: https://jbiw.pl/specjalizacje/prawo-pracy/ Nasz adwokat od prawa pracy, chętnie udzieli Ci pomocy oraz doradzi jak legalnie skorzystać z zasiłku macierzyńskiego.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  1. urodzi dziecko
  2. przyjmie na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) dziecko do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10. roku życia
  3. przyjmie na wychowanie dziecko do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny i wystąpi do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie.

Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

Aby ZUS wypłacił zasiłek macierzyński, należy zwrócić się do oddziału ZUS wedle miejsca zamieszkania i złożyć wymagane dokumenty, takie jak: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Najlepiej aby kobieta w oddziale ZUS miała przy sobie oryginał aktu urodzenia, a pracownik ZUS sam poświadczy za zgodność z oryginałem. Oryginał odda przedsiębiorczyni.

Jak długo przedsiębiorczyni może pobierać zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka, okres pobierania zasiłku może wynieść maksymalnie 52 tygodnie (macierzyński + rodzicielski). W przypadku urodzenia czy adopcji więcej niż jednego dziecka, okres ten wydłuża się nawet do 71 tygodni (macierzyński + rodzicielski).

Kobieta ma obowiązek pobierać zasiłek macierzyński przez okres 14 tygodni od dnia porodu. Jest to czas przeznaczony na regenerację jej organizmu. Po tym okresie przedsiębiorczyni może zrezygnować zupełnie z pobierania zasiłku i wrócić do prowadzenia działalności lub „przenieść zasiłek” na ubezpieczonego ojca dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego opisuje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dotychczas wystarczyło opłacić jedną składkę na ubezpieczenie chorobowe aby uzyskać zasiłek macierzyński w zadeklarowanej wysokości. Po zmianach przepisów już nie ma takiej możliwości.

Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana była składka na ubezpieczenie chorobowe za 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających powstanie prawa do zasiłku. Gdy kobieta opłaca składkę chorobową krócej niż wspomniane 12 miesięcy, podstawa wymiaru zasiłku liczona jest za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. To kobieta decyduje samodzielnie od jakiej podstawy będzie naliczała składkę na ubezpieczenie chorobowe. Minimalna podstawa to 60% przeciętnego wynagrodzenia, a maksymalna nawet 250% przeciętnego wynagrodzenia na dany rok.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego także uregulowana jest w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od tego czy kobieta w terminie 21 dni od porodu złoży deklarację do ZUS o zamiarze skorzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Jeśli będzie korzystała z obu urlopów, ZUS wypłaci zasiłek w wysokości 80% podstawy. Jeśli przedsiębiorczyni nie złoży deklaracji to w trakcie urlopu macierzyńskiego ZUS wypłaci 100% podstawy, a w trakcie urlopu rodzicielskiego tylko 60%.

Wiele kobiet zakładających działalność gospodarczą, decyduje się na skorzystanie z różnorodnych ulg, w tym preferencyjnych składek ZUS. Muszą jednak pamiętać, że w razie chęci skorzystania z zasiłku macierzyńskiego, podstawa wymiaru zasiłku zostanie ustalona w oparciu o te niższe podstawy wymiaru składek.

Zasiłek macierzyński nie może być niższy niż 1 000 złotych netto. Jeśli kobieta w trakcie działalności gospodarczej płaciła najniższą składkę ZUS i gdy wysokość zasiłku macierzyńskiego po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy okaże się mniejsza niż ta kwota, zasiłek macierzyński zwiększa się do kwoty 1000 złotych.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym jak skorzystać z zasiłku macierzyńskiego na działalności, nasza kancelaria prawna z chęcią Ci pomoże. Prawo pracy to jedna z naszch specjalizacji. Doświadczony prawnik od prawa pracy udzieli Ci kompleksowej pomocy i rozwieje wszelkie wątpliwości jak legalnie skorzystać z zasiłku macierzyńskiego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności