Regulamin Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu

Organizatorem Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu jest Ilona Adamska I. D. Media Agencja Wydawniczo – Promocyjna, ul. Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 687 175 34 67, REGON: 180 182 725.

 

 • 1

Cele  Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu

 

Celem Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu jest:

 1. międzynarodowa integracja kobiet, w szczególności z krajów europejskich;
 2. popieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 3. promocja Członków Klubu na arenie krajowej i międzynarodowej;
 4. podnoszenie kwalifikacji Członków Klubu;
 5. prowadzenie działalności charytatywnej;
 6. propagowanie działań Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu.

 

 • 2

Środki działania Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu

 

Cele Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu realizowane są poprzez:

 1. udostępnianie Członkom Klubu karty klubowej upoważniającej do zniżek na zakup wybranych produktów dostępnych w klubie zakupowym na stronie internetowej ekkb.pl;
 2. obsługę PR Członków Klubu, która gwarantuje:
  1. dwie reklamy Członka Klubu, jego firmy bądź marki w formacie A4 w magazynie LAW BIZNESS QUALITY w ciągu roku;
  2. dwa wywiady prasowe z Członkiem Klubu w magazynie LAW BIZNESS QUALITY w ciągu roku;
  3. promocję Członka Klubu, jego firmy bądź marki na pięciu wybranych serwisach współpracujących z Klubem w ciągu roku.
  4. promocję Członka Klubu, jego firmy bądź marki na dwóch profilach portalu facebook.com należących do Organizatora o nazwach LAW BUSINESS QUALITY oraz EUROPEJSKI KLUB KOBIET BIZNESU;
  5. zaproszenia Członków Klubu na wydarzenia organizowane przez Organizatora, do których należą między innymi gala Lwic Biznesu, Prestiżowy Produkt Roku, Diamenty Kobiecego Biznesu;
  6. przyznanie Członkowi Klubu statuetki KOBIETA SUKCESU nie później niż w terminie sześciu miesięcy od przystąpienia do Klubu w czasie wydarzenia organizowanego przez Organizatora;
  7. pomoc w organizacji przedsięwzięć finansowanych przez Członków Klubu takich jak m. in. konferencje prasowe, prezentacje firm Członków Klubu dla dziennikarzy, redaktorów pism, blogerów;
  8. organizacja i produkcja sesji wizerunkowych finansowanych przez Członka Klubu;
 3. dostęp do platformy skupiającej Członków Klubu na stronie internetowej ekkb.pl umożliwiającej wzajemną wymianę usług i świadczeń biznesowych po atrakcyjnych cenach pomiędzy Członkami Klubu;
 4. umożliwienie uczestnictwa Członkom Klubu w kongresach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Klub raz na kwartał;
 5. umożliwienie odpłatnego uczestnictwa Członkom Klubu w Balu Charytatywnym organizowanym przez Europejski Klub Kobiet Biznesu, z którego środki uzyskane w drodze licytacji i zbiórki pieniędzy są przekazywane na wybraną organizację charytatywną;
 6. umożliwienie Członkom Klubu uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych na spotkania z kobietami biznesu z krajów europejskich organizowane przez Europejski Klub Kobiet Biznesu, których koszt będzie w 50 % finansowany ze środków Klubu.

 

 • 3

Zasady członkostwa w Europejskim Klubie Kobiet Biznesu

 

 1. Członkiem Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, na zasadzie dobrowolności, może zostać pełnoletnia kobieta popierająca cele Klubu, prowadząca własną działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Klubu następuje poprzez zawarcie umowy z Organizatorem i uiszczenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Organizatorem;
 3. Zawarcie umowy z Organizatorem następuje drogą elektroniczną poprzez podpisanie stosownych dokumentów.
 4. Członek Klubu jest zobowiązany do uiszczania rocznej składki członkowskiej w wysokości określonej w ust. 2 w terminie 7 dni od rozpoczęcia każdego kolejnego roku członkostwa.
 5. Członek Klubu ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień regulaminu;
  2. uczestniczyć w realizacji celów Klubu;
  3. terminowo uiszczać składki członkowskie.
 6. Wzajemny kontakt pomiędzy Organizatorem a Członkiem Klubu następuje przy użyciu danych zawartych w umowie. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych ujawnionych w umowie, każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o zakresie zmian. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych kontaktowych, informacje przekazane na dotychczas znane dane uważa się za doręczone.
 7. Członek Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie zaproszeń oraz informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w umowie zawartej z Organizatorem;
 8. Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Przynależność do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu ustaje na skutek wykreślenia z listy Członków Klubu z powodu:
  1. śmierci Członka Klubu;
  2. wystąpienia Członka Klubu złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w czasie trwania członkostwa, za które uiszczono składki;
  3. działania Członka Klubu sprzecznego z regulaminem;
  4. cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 6;
  5. zalegania z opłaceniem składki członkowskiej dłużej niż trzy miesiące po terminie płatności;
  6. zakończenia działalności Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu.
 10. Organizator informuje o wykreśleniu z listy Członków Klubu i jego przyczynach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, o czym niezwłocznie informuje Członka Klubu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. W przypadku zmiany regulaminu Członek Klubu ma prawo do wystąpienia z Klubu w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie regulaminu i zwrotu opłaty członkowskiej w wysokości proporcjonalnej do końca roku, za który uiścił składki. Niezłożenie oświadczenia o wystąpieniu z Klubu przez Członka Klubu jest jednoznaczne z akceptacją warunków nowego regulaminu.

 

 

Obsługę prawną nad Europejskim Klubem Kobiet Biznesu sprawuje Adwokat Karolina Gorczyca.

Kontakt: k.gorczyca@kancelaria-gorczyca.pl

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności