Regulamin Konkursu Polskie Lwice Biznesu 2017


Postanowienia ogólne

 

Art. 1

1.1. Organizatorem konkursu „Polskie Lwice Biznesu 2017″  zwanego dalej „Konkursem” jest Agencja Wydawniczo – Promocyjna I.D. Media, wydawca magazynu Law Business Quality z siedzibą w Warszawie, Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 687-175-34-67, REGON: 180182725, zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Kandydatki do Konkursu nominuje redakcja LAW BUSINESS QUALITY oraz Podmiot Trzeci.

 

1.3. Konkurs trwa od dnia 20.08.2017 r. do dnia 20.10.2017 r.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

Art. 2

2.1 Kandydatką na warunkach określonych w niniejszym regulaminie może być tylko i wyłącznie pełnoletnia kobieta.

 

2.2 Kandydatka musi spełniać minimum jedno z kryterium:

 1. a) prowadzi nieprzerwanie własną działalność gospodarczą od minimum 2 lat,
 2. b) jest właścicielką lub współwłaścicielką w spółkach prawa handlowego,
 3. c) pełni kluczowe stanowiska kierownicze lub menedżerskie w spółkach prawa handlowego,
 4. d) pełni funkcje zarządcze w fundacjach lub stowarzyszeniach działających na rzecz kobiet.

 

2.3. Każda Kandydatka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a dany podmiot gospodarczy może być reprezentowany tylko przez jedną Kandydatkę.

 

2.4 Każda Kandydatka może brać udział tylko w jednej Kategorii Konkursu.

 

2.5. Kandydatką w Konkursie nie mogą być:

1) Pracownicy Wydawnictwa I.D.Media oraz magazynu Law Business Quality,

2) Jurorzy Konkursu,

3) małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo osób wskazanych w pkt 1 i 2.

 

2.6. Osoby wskazane w pkt 2.5. nie mogą dokonywać zgłoszeń do Konkursu jako podmioty trzecie.

 

2.7 Kandydatki do Konkursu nominuje redakcja LAW BUSINESS QUALITY.  Zgłoszenia mogą być dokonywane również przez podmioty trzecie. Podmiot trzeci może dokonać zgłoszenia tylko jednej Kandydatki w Konkursie. Można również osobiście zgłosić własną kandydaturę.

 

2.8. Podmiot trzeci dokonujący zgłoszenia Kandydatki w Konkursie oświadcza, że dysponuje;

 1. a) zgodą Kandydatki na przetwarzanie jej danych osobowych podanych w zgłoszeniu na potrzeby Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszonych danych.
 2. b) zgodą na korzystanie przez Organizatora z przekazanego w ramach Konkursu Formularza w zakresie rozpowszechniania informacji o przedmiocie działalności Laureatki nagrody Konkursu na stronach internetowych magazynu Law Business Quality oraz na stronach internetowych patronów medialnych i sponsorów Konkursu wraz z jej wizerunkiem. Podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszonych danych.

 

2.9. Zgłoszenia Kandydatki dokonuje się przez przesłanie e-maila na następujący adres: redakcja@magazynlbq.pl 

 

2.10. Zgłoszenie tylko i wyłącznie ze skrzynki imiennej musi zawierać dane dotyczące zgłaszanej Kandydatki: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, opis działalności/firmy Kandydatki, logo firmy, zdjęcie (portret biznesowy Kandydatki), 2 rekomendacje od Klientów/Partnerów biznesowych, dokumenty potwierdzające o niezaleganiu w US i ZUS, adres mailowy Kandydatki, a także informacje o osobie zgłaszającej: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy, telefon, jak również wskazanie Kategorii Konkursu, w której zgłaszana Kandydatka ma wziąć udział.

 

2.11. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu należy wysłać zgłoszenie w terminie do dnia 2 października 2017 r. na adres mailowy: redakcja@magazynlbq.pl, w temacie wiadomości wpisując: LWICE BIZNESU 2017.

 

2.12. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Agencję Wydawniczo – Promocyjną I.D.Media tylko i wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Agencji Wydawniczo – Promocyjnej I.D.Media, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

 

Kryteria oceny

 

Art. 3

3.1 Zgłoszenia Kandydatek Konkursu będą oceniane w następujących kategoriach:

 • Promocja kobiet w biznesie
 • Innowacja w biznesie
 • Prawo i Finanse
 • Moda
 • Zdrowie i Uroda
 • Turystyka i Hotelarstwo
 • Rozwój osobisty / Szkolenia
 • Media / Show-biznes
 • Sztuka i design
 • Działalność społeczna i charytatywna
 • Usługi
 • Blogosfera
 • Kobiety – Kobietom
 • E-biznes

 

3.2. Ocena Kandydatek nastąpi według następujących kryteriów:

 1. a) oryginalność pomysłu na biznes
 2. b) metody i sposoby realizacji pomysłu
 3. c) umiejętność budowania relacji z klientami i pracownikami
 4. d) sposoby pozyskiwania nowych klientów/ partnerów biznesowych/ inwestorów
 5. e) PR i promocja własnego biznesu w mediach
 6. f) rekomendacje klientów

 

3.2. Do dnia 3 października 2017 r. Jury Konkursu na podstawie Formularza i kryteriów wskazanych w niniejszym regulaminie wyłoni 30 Finalistek Konkursu. Listę z imionami i nazwiskami Finalistek Organizator umieści na stronie www.magazynlbq.pl w zakładce LWICE BIZNESU do dnia 6 października 2017 r.

 

 

3.4 Od dnia 7 października 2017 r. do 17 października r. odbędzie się głosowanie SMS-owe.

 

3.5. Zwyciężczynie konkursu wyłonione zostaną na podstawie głosowania SMS-owego. Dnia 17 października Jury Konkursu dokona zliczenia głosów i ustali listę zwycięzców począwszy od osób, które uzyskały największą liczbę głosów.

 

3.6. Jury Konkursu oraz redakcja Law Business Quality przyznają 5 nagród dodatkowych na podstawie narady i głosowania Jury Konkursu i redakcji Law Business Quality.

 

Nagrody

 

Art. 4

4.1. Nagrody w Konkursie stanowi:

 1. a) Statuetka  „Polska Lwica Biznesu 2017″ w poszczególnej kategorii
 2. b) Nagroda Specjalna w głosowaniu SMS-owym
 3. c) Statuetka Specjalna ufundowana przez partnera konkursu
 4. d) Wyróżnienia w postaci dyplomów

 

4.2 Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu oraz wręczenie prestiżowych statuetek nastąpi na uroczystej Gali Lwice Biznesu, która odbędzie się w Warszawie 20 października o godz. 20:30 w prestiżowym hotelu MERCURE WARSZAWA GRAND.

 

Jury

 

Art. 5

5.1 Jury Konkursu składa się z 5 osób ─ jurorów wybranych uprzednio przez Organizatorów. W skład jury wchodzą członkowie redakcji, coachowie, specjaliści od personal brandingu, przedstawiciele mediów patronujących konkursowi oraz osoby związane na co dzień ze światem biznesu.

 

Postanowienia końcowe

 

Art. 6

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania konkursu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie: www.magazynlbq.pl

 

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność zgłoszonych przez Podmioty Trzecie danych Kandydatki.

 

Nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu czuwa Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Gorczycy.

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności