Regulamin plebiscytu LWICE BIZNESU 2018


Postanowienia ogólne

 

Art. 1

1.1. Organizatorem konkursu „Lwice Biznesu 2018″  zwanego dalej „Konkursem” jest Agencja Wydawniczo – Promocyjna I.D. Media, wydawca magazynu Law Business Quality z siedzibą w Warszawie, Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 687-175-34-67, REGON: 180182725, zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Kandydatki do Konkursu nominuje redakcja LAW BUSINESS QUALITY oraz Podmiot Trzeci.

 

1.3. Konkurs trwa od dnia 15.10.2018 r. do dnia 20.11.2018 r.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

Art. 2

2.1 Kandydatką na warunkach określonych w niniejszym regulaminie może być tylko i wyłącznie pełnoletnia kobieta.

 

2.2 Kandydatka musi spełniać minimum jedno z kryterium:

a) prowadzi nieprzerwanie własną działalność gospodarczą od minimum rok

b) jest właścicielką lub współwłaścicielką w spółkach prawa handlowego,

c) pełni kluczowe stanowiska kierownicze lub menedżerskie w spółkach prawa handlowego,

d) pełni funkcje zarządcze w fundacjach lub stowarzyszeniach działających na rzecz kobiet.

 

2.3. Każda Kandydatka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a dany podmiot gospodarczy może być reprezentowany tylko przez jedną Kandydatkę.

 

2.4 Każda Kandydatka może brać udział tylko w jednej Kategorii Konkursu.

 

2.5. Kandydatką w Konkursie nie mogą być:

1) Pracownicy Wydawnictwa I.D.Media oraz magazynu Law Business Quality,

2) Jurorzy Konkursu,

3) małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo osób wskazanych w pkt 1 i 2.

 

2.6. Osoby wskazane w pkt 2.5. nie mogą dokonywać zgłoszeń do Konkursu jako podmioty trzecie.

 

2.7 Kandydatki do Konkursu nominuje redakcja LAW BUSINESS QUALITY.  Zgłoszenia mogą być dokonywane również przez podmioty trzecie lub samą kandydatkę. Podmiot trzeci może dokonać zgłoszenia tylko jednej Kandydatki w Konkursie.

2.8. Podmiot trzeci dokonujący zgłoszenia Kandydatki w Konkursie oświadcza, że dysponuje;

 1. a) zgodą Kandydatki na przetwarzanie jej danych osobowych podanych w zgłoszeniu na potrzeby Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszonych danych.
 2. b) zgodą na korzystanie przez Organizatora z przekazanego w ramach Konkursu Formularza w zakresie rozpowszechniania informacji o przedmiocie działalności Laureatki nagrody Konkursu na stronach internetowych magazynu Law Business Quality oraz na stronach internetowych patronów medialnych i sponsorów Konkursu wraz z jej wizerunkiem. Podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszonych danych.

 

2.9. Zgłoszenia Kandydatki dokonuje się przez przesłanie e-maila na następujący adres: redakcja@magazynlbq.pl 

 

2.10. Zgłoszenie tylko i wyłącznie ze skrzynki imiennej musi zawierać dane dotyczące zgłaszanej Kandydatki: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, opis działalności/firmy Kandydatki, logo firmy, zdjęcie (portret biznesowy Kandydatki), 2 rekomendacje od Klientów/Partnerów biznesowych, dokumenty potwierdzające o niezaleganiu w US i ZUS, adres mailowy Kandydatki, a także informacje o osobie zgłaszającej: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy, telefon, jak również wskazanie Kategorii Konkursu, w której zgłaszana Kandydatka ma wziąć udział.

 

2.11. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu należy wysłać zgłoszenie w terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na adres mailowy: redakcja@magazynlbq.pl, w temacie wiadomości wpisując: LWICE BIZNESU 2018.

 

2.12. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Agencję Wydawniczo – Promocyjną I.D.Media tylko i wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Agencji Wydawniczo – Promocyjnej I.D.Media, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

 

Kryteria oceny

 

Art. 3

3.1 Zgłoszenia Kandydatek Konkursu będą oceniane w następujących kategoriach:

 • Promocja kobiet w biznesie
 • Innowacja w biznesie
 • Prawo i Finanse
 • Moda
 • Zdrowie i Uroda
 • Turystyka i Hotelarstwo
 • Rozwój osobisty / Szkolenia
 • Media / Show-biznes
 • Sztuka i design
 • Działalność społeczna i charytatywna
 • Usługi
 • Blogosfera
 • Kobiety – Kobietom
 • E-biznes
 • Debiut w biznesie

 

3.2. Ocena Kandydatek nastąpi według następujących kryteriów:

a) oryginalność pomysłu na biznes

b) umiejętność budowania relacji z klientami i pracownikami

c) sposoby pozyskiwania nowych klientów/ partnerów biznesowych/ inwestorów

d) PR i promocja własnego biznesu w mediach

e) rekomendacje klientów

 

3.2. Do dnia 21 listopada 2018 r. Jury Konkursu na podstawie e-maila (zgłoszenia) i kryteriów wskazanych w niniejszym regulaminie wyłoni 35 Finalistek Konkursu. Listę z imionami i nazwiskami Finalistek Organizator umieści na stronie www.magazynlbq.pl w zakładce LWICE BIZNESU.

 

 

3.4 Od dnia 22 listopada 2018 r. do 25 listopada 2018 r. odbędzie się głosowanie SMS-owe.

 

3.5. Zwyciężczynie konkursu wyłonione zostaną na podstawie głosowania SMS-owego. 3 osoby, które zdobędą największą liczbę głosów zdobędzie tytuł LWICA BIZNESU 2018.

3.6. Jury Konkursu oraz redakcja Law Business Quality przyznają także swoje nagrody, tzw. statuetki od redakcji i jury.  Jury złożone z 5 osób (kobiet biznesu, laureatek poprzednich edycji, członkiń redakcji LAW BUSINESS QUALITY) przyzna 20 statuetek kobietom sukcesu.

Jury konkursu LWICE BIZNESU 2018 tworzą:

Monika Zamachowska – dziennikarka telewizyjna, moderatorka konferencji biznesowych, prowadząca od lat Europejski Kongres Finansowy w Sopocie, laureatka konkursu Lwice Biznesu 2016

Dorota Williams – stylistka TVN, prekursorka tego zawodu w Polsce, autorka kostiumów do takich filmów i seriali jak „Nigdy w życiu”, „Niania”, „Kasia i Tomek”, „Druga szansa”, kobieta sukcesu, laureatka konkursu Lwice Biznesu 2016

Ilona Adamska – wydawca i redaktor naczelna LAW BUSINESS QUALITY, właścicielka Agencji Wydawniczo – Promocyjnej I.D.MEDIA, pomysłodawczyni plebiscytu LWICE BIZNESU, zdobywczyni statuetki KOBIETA ROKU 2014 w plebiscycie małopolskiej telewizji MTV24.TV, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, autorka 7 książek, specjalistka budowania wizerunku firm / marek modowych, odzieżowych.

Dorota Murawka – redaktorka działu Finanse w magazynie Law Business Quality, właścicielka i dyrektor zarządzający Biura Rachunkowego DM Konsult. Specjalizuje się w tworzeniu strategii finansowych dla polskich firm. Audytor.

Renata Wozba – ekspert z dziedziny strategii marketingowej i PR, zarządzania kryzysem oraz Public Affairs. Pracowała na kierowniczych stanowiskach dla spółek w sektorze finansowym, odzieżowym, nieruchomości komercyjnych i telekomunikacyjnym. Niezależny ekspert zarządów i rad nadzorczych firm. Twórczyni projektów z obszaru CSR o zasięgu ogólnopolskim.

 

Nagrody

 

Art. 4

4.1. Nagrody w Konkursie stanowi

a) Statuetka  „Lwica Biznesu 2018″ w poszczególnej kategorii

b) Wyróżnienia w postaci dyplomów

 

 

4.2 Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu oraz wręczenie prestiżowych statuetek nastąpi na uroczystej Gali Lwice Biznesu, która odbędzie się w Warszawie 3.12.2018. o godzinie 20.00 w prestiżowym hotelu MERCURE WARSZAWA GRAND.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Art. 6

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania konkursu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie: www.magazynlbq.pl

 

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność zgłoszonych przez Podmioty Trzecie danych Kandydatki.

 

Nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu czuwa Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Gorczycy.

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności