lederboard

Relacja z XVII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL


W dniach 11-12 stycznia 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Marriott odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

 

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Krajową Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Agencję Rynku Energii, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Energetyki Odnawialnej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Towarzystwo Rozwoju Morskich Elektrowni Wodnych. Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z firmy PwC Polska oraz Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Podczas Kongresu odbyło się siedem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę zmian w polskim sektorze energetycznym z perspektywy Rządu i przedsiębiorstw, reorganizacji polskiego rynku produkcji energii, inwestycji w ciepłownictwie, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, polskiej energetyki w Europie oraz innowacyjnych technologii w energetyce. Podczas Kongresu odbyła się także debata „Loża ekspertów” w ramach której zaproszeni eksperci dyskutowali o funkcjonowaniu i przyszłości sektora energetyczno-ciepłowniczego w Polsce i Europie.

XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL została oficjalnie zainaugurowana przez Andrzeja Piotrowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, który przedstawił uczestnikom najważniejsze wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Polski Rząd, jeżeli chodzi o sektor energetyczny, gazowy i ciepłowniczy.

MINI-4B4F9477x

 

Po wystąpieniu Ministra Piotrowskiego odbył się I panel zatytułowany „Co się wydarzy w energetyce w 2017 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw” poprowadzony był przez Dorotę Dembińską-Pokorską, Partnera, Lidera Grupy Energetycznej PwC oraz Józefa Palinkę, Partnera, Szefa Praktyki Postępowań Spornych, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, zaś w dyskusji wzięli udział: Piotr Adamczak, Wiceprezes ds. Handlu, Enea S.A.; Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A. Początek debaty zdominowało pytanie o priorytety Rządu i przedsiębiorstw w 2017 roku w szczególności, jeżeli chodzi o możliwości stworzenia rynku mocy i potencjalne zagrożenia dla realizacji założonych dla sektora energii celów w bieżącym roku. Następnie zastanawiano się nad wyzwaniami dla sieci elektroenergetycznych w docelowym modelu rynku. Dużo uwagi poświęcono priorytetom inwestycyjnym w kontekście bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego Polski. W ramach dyskusji poruszono ważny aspekt docelowego kształtu rynku z perspektywy polskiej polityki surowcowej, zastanawiano się także, kiedy Polska będzie niezależna gazowo od Rosji. Na koniec dyskutowano o cenach energii jako elemencie budowania konkurencyjnej gospodarki.

II panel nosił tytuł „Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?” i moderowany był przez Dorotę Dembińską-Pokorską, Partnera, Lidera Grupy Energetycznej PwC oraz dr Pawła Grzejszczaka, Partnera w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, do dyskusji zaś zasiedli: Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu, PSEW; Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Adam Gawęda, Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A.; Andrzej Modzelewski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, EDF Polska; Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Paweł Smoleń, Członek Zarządu, ERBUD S.A.; Emil Wojtowicz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zaproszeni goście najpierw dyskutowali nad zagadnieniem inwestycji i przejęć, jako elementu budowy mocy wytwórczych zwłaszcza, jeżeli chodzi o obecny status i model docelowy. Nie bez znaczenia była również kwestia reorganizacji polskiej energetyki w kontekście wykorzystania węgla, ropy i gazu, a także możliwości wprowadzenia elektromobilności na szerszą skalę. Uczestnicy debaty zastanawiali się również, czy klastry energetyczne i energetyka prosumencka stanowią dzisiaj odpowiedź rynku na politykę Państwa. Dalsza część dyskusji skoncentrowała się wokół przyszłości sektora OZE, innowacyjnych inwestycji na rynku gazu oraz kwestii montażu finansowego projektów inwestycyjnych.

MINI-P1010959x

 

III panel zatytułowany „Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple” moderowany był przez Magdalenę Zabłocką, Senior Associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i Michała Gawrysiaka, Menedżera w Grupie Energetycznej PwC. W debacie zaś wzięli udział: Martin Hančar, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Skawina S.A.; Janusz Ryk, Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Krzysztof Zborowski, Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Zaproszeni goście na początku dyskusji analizowali możliwości rozwoju kogeneracji po 2018 roku. Z drugiej strony zastanawiano się jak pogodzić potrzebę nowych inwestycji z cenami ciepła dla odbiorców i szerzej: jakie w ogóle są możliwości finansowania projektów w cieple. Pytanie było istotne w kontekście problemu rentowności niektórych inwestycji w energetyce i odtwarzania infrastruktury ciepłowniczej

IV panel pt. „Klient oczami dystrybucji i sprzedawcy” moderowany był przez dr Pawła Grzejszczaka, Partnera w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Jana Dziekońskiego, Wicedyrektora w Grupie Energetycznej PwC, zaś do debaty zasiedli: Piotr Kasprzak, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Andrzej Kojro, Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator; Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.; Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o. W pierwszej części dyskusji starano się nakreślić podstawowe warunki rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii i gazu. Starano się również określić, strategię przedsiębiorstw dystrybucyjnych względem swoich klientów w najbliższej przyszłości. Pytanie stanowiło część szerszego zagadnienia, jakim było zarysowanie warunków decydujących o budowaniu przewagi na rynku, z uwzględnieniem barier, z jakimi muszą się mierzyć spółki dystrybucyjne. Druga część debaty, poświęcona była bezpieczeństwu dostaw energii i warunkom rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii i gazu. Na koniec zaś powrócono do tematyki inteligentnych rozwiązań w dystrybucji energii.

Drugi dzień Kongresu rozpoczęła debata „Loża ekspertów”. Do „Loży Ekspertów” zostały zaproszone niekwestionowane autorytety z sektora energetycznego, gospodarczego , naukowego i politycznego, aby wymienić poglądy na temat perspektyw rozwoju sektora, zarówno jeśli chodzi o Polskę jak i całą Unię Europejską. Moderatorami debaty byli Marcin Krakowiak, Szef i Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Jan Dziekoński, Wicedyrektor w Grupie Energetycznej, PwC. Podczas „Loży ekspertów” zaproszeni goście poruszyli cztery najważniejsze zagadnienia, które w 2017 roku będą kluczowe z perspektywy energetyki. W ramach debaty udział wzięli: Jan Bogolubow, Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A.; prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska; Marek Mroczkowski – Ekspert, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Mariusz Schmidt, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; Bartosz Soroczyński, Prezes Zarządu, Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.; dr Przemysław Zaleski, Politechnika Wrocławska, b. Prezes Enea Trading. Uczestnicy „Loży” przede wszystkim zastanawiali się, czy sektor energetyczny jest dziś wiarygodny dla inwestorów, a także czy zmiany w modelu rynku i potrzeby klienta rzeczywiście zmieniają obraz tradycyjnej energetyki. Wnioski pozwoliły skoncentrować się na szerszym problemie, jakim są kluczowe wyzwania Polski w relacji z Unią Europejską. Koniec dyskusji zdominował temat zabezpieczenia infrastruktury energetycznej przed (cyber) atakami.

MINI-4B4F9455x

 

V panel został zatytułowany „Polska energetyka w Europie – protokół zgody i rozbieżności”, w roli moderatorów wystąpili: dr Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i Jan Biernacki, Menedżer, Grupa Energetyczna PwC, zaś do dyskusji zostali zaproszeni: Adam Gawęda, Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii; Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.; dr Stanisław Tokarski, Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Energetyki, Główny Instytut Górnictwa; Grzegorz Wrochna, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Debatę otworzyło pytanie o docelowy miks energetyczny dla Polski oraz Przyszłość rynku gazu w kontekście Nord Stream II. Nie bez znaczenia było też pytanie o przyszłość polskiego rynku OZE, zwłaszcza na tle Europy. Następnie zastanawiano się, czy połączenia transgraniczne są szansą czy zagrożeniem dla rynku. W dalszej części analizowano obecność polskich koncernów na rynkach zagranicznych oraz przygotowanie infrastruktury gazowej w odniesieniu do zakończenia współpracy z Gazpromem. Dzięki zarysowanym wnioskom możliwe było odniesienie się do często komentowanej relacji „Energetyka vs polityka, bezpieczeństwo, biznes”.

Ostatni, VI panel został zatytułowany „Firma w symbiozie z technologią – bez czego nie da się „pójść do przodu”, w ramach którego zaproszeni goście debatowali nad najciekawszymi rozwiązaniami oferowanymi dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego i ciepłowniczego. Zastanawiano się m.in. czy polska energetyka ma już fundamenty w zakresie technologii i bez czego nie jest możliwe rozwijanie cyfryzacji w energetyce. Analizowano też, jakie korzyści daje technologia w energetyce zwłaszcza w kontekście sprzedawców multimedialnych. Nie bez znaczenia była także kwestia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego z perspektywy czynnika technologicznego. Na koniec dyskutowano na temat technologii związanych z ładowaniem i gromadzeniem energii. W debacie kończącej XVII edycję Kongresu POWERPOL wzięli udział: Robert Basiak, Menedżer, Europa Centralna i Wschodnia, GE Digital, Adam Kampa, Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Roman Masek, Dyrektor ds. Technicznych, BELSE Sp. z o.o.; Marek Malisiewicz, Inicjator i Koordynator grupy Profesorów Inżynierów Klaster ANAWIM, zaś w roli moderatorów wystąpili: Wojciech Dziomdziora, Counsel w Praktyce IP&TMT, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i Michał Gawrysiak, Menedżer, Grupa Energetyczna, PwC.

XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Merytorycznemu firmie PwC Polska oraz Partnerowi Prawnemu Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Partnerom: CEZ Group, Enea Wytwarzanie S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, Eco-Wind Construction, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Urząd Dozoru Technicznego oraz Sponsorom: Innsoft Sp. z o.o., Hermes Energy Group S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje również Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Portalowi Wysokienapiecie.pl, Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Czasopismu Smart Grids Polska; Portalowi Rynek Energii Odnawialnej; Firmie xtech.pl, właścicielowi portali Energetykacieplna.pl, Elektroinzynieria.pl i Środowisko.pl; Portalowi kierunekenergetyka.pl; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi Elektroonline.pl; Magazynowi Energetyka Wodna; Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle; Magazynowi Nowa Energia; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Portalowi BiznesAlert.pl; Portalowi Elektrownia-jadrowa.pl; Wydawnictwu Abrys właścicielowi portali portalkomunalny.pl i czystaenegia.pl; Czasopismu Polski Przemysł; Magazynowi Law Business Quality; Portalowi Odnawialne-firmy.pl; Magazynowi Express Przemysłowy; Portalowi Energetykon.pl; Magazynowi Biznes i Ekologia; Magazynowi Biomasa.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności