lederboard

Relacja z XVIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 29-30 stycznia 2018 r. w Warszawie, w Hotelu Marriott odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

 

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Energii, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Regulacji Energetyki, Fundację na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Organizację Innowatorów Przemysłu INNOVO, Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Warsaw Enterprise Institute, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z firmy PwC Polska.

Podczas Kongresu odbyło się siedem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę zmian w polskim sektorze energetycznym z perspektywy Rządu i przedsiębiorstw, reorganizacji polskiego rynku produkcji energii, inwestycji w ciepłownictwie, roli gazu w polityce energetycznej Polski, elektromobilności, kwestii związanych z klastrami energetycznymi, OZE i innowacyjnością, dystrybucji i sprzedaży energii i gazu.

XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL została oficjalnie zainaugurowana przez Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii oraz prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska którzy przedstawili uczestnikom najważniejsze wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Polski Rząd, jeżeli chodzi o sektor energetyczny, gazowy,  ciepłowniczy oraz surowcowy.

MINI-IMG_1025x

Po oficjalnym wystąpieniu odbył się I panel zatytułowany „Co się wydarzy w energetyce w 2018 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw”. Panel poprowadzony został przez Dorotę Dembińską-Pokorską, Partnera (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska, zaś w dyskusji wzięli udział: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A. oraz Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A. Na początek debaty zaproszeni goście zastanawiali się nad mixem energetycznym do 2050 roku, z uwzględnieniem źródeł pochodzących z atomu, węgla, gazu jak i również z odnawialnych źródeł energii. Pozwoliło to m.in. odnieść się do kwestii polityki surowcowej Polski w najbliższej przyszłości, a także umożliwiło szersze przeanalizowanie najistotniejszych wyzwań przed jakimi stoją polskie przedsiębiorstwa energetyczne w 2018 roku. Wśród wiodących tematów w obrębie w/w zagadnienia była kwestia cen energii i gazu jako elementu budowania konkurencyjnej gospodarki.

II panel nosił tytuł „Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?” i moderowany był przez Dorotę Dembińską-Pokorską, Partnera, PwC Polska, do dyskusji zaś zasiedli: Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Mariusz Samordak – Dyrektor, Sektor Energetyczny, Bank Gospodarstwa Krajowego; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A. Uczestnicy debaty w pierwszej kolejności skoncentrowali się nad dylematem tradycyjnych inwestycji w energetyce i inwestycji w innowacyjność, szczególnie zwracając uwagę na podobieństwa i różnice w sposobie ich realizacji. Pozwoliło to wskazać, jakie korzyści płyną z wdrażania innowacyjności w przedsiębiorstwach, nie tylko w wymiarze wsparcia dotychczasowego modelu funkcjonowania, ale także jako element budowania nowego strumienia przychodów. W dalszej części zastanawiano się z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o innowacyjność – w szczególności z perspektywy zasobów ludzkich i kapitału. Na koniec przeanalizowano obecną politykę Rządu i odpowiedź przedsiębiorstw na nowe podejście do rozwoju energetyki (moce wytwórcze konwencjonalne, OZE, klastry energetyczne, elektromobilność).

III panel zatytułowany „Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple” moderowany był przez Jana Biernackiego – Managera w PwC Polska. W debacie wzięli udział: Vasco Amaral Cunha – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny; Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii; Monika Kuusela – Senior Manager, FORTUM Corporation; Ilona Kotecka Fernandes – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Mirosław Litke – Prezes Zarządu, INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A.oraz dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. Na początku dokonano analizy wpływu Rynku mocy na sektor ciepłowniczy, w szczególności z perspektywy systemu wsparcia dla Kogeneracji. Następnie rozważano kwestie nowych inwestycji w cieple zwłaszcza, jeżeli chodzi o wybór optymalnego paliwa dla nowych jednostek oraz sposobów zagwarantowania środków finansowania projektów. Stanowiło to wstęp do omówienia rentowności inwestycji w cieple i czy te inwestycje gwarantują przedsiębiorstwom „godny” zwrot. Na koniec zaś odniesiono się do problemu odtwarzania infrastruktury ciepłowniczej.

MINI-4B4F7303x

IV panel pt. „Gaz w polityce energetycznej Polski” moderowany był przez Jana Biernackiego – Managera w PwC Polska, zaś do debaty zasiedli: Mariusz Dymkowski – Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.; Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny; Marcin Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Rynku Gazu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Dyskusja rozpoczęła się od próby nakreślenia perspektyw rozwoju wydobycia gazu w Polsce, jak i również zmian w obszarze importu gazu do kraju. Dzięki temu możliwe było nakreślenie kluczowych projektów inwestycyjnych dla Polskiego rynku gazu, biorąc pod uwagę nie tylko realia ekonomiczne przedsiębiorstw, ale także perspektywy zmian zużycia gazu w Polsce. W kolejnej turze pytań odniesiono się do możliwości budowania przewag konkurencyjnych na rynku detalicznym gazu i obsługi klientów na tym rynku, a także priorytetów związanych z rozbudową sieci dystrybucyjnej.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął V panel pt. „Elektromobilność”, którego moderatorem był Jan Biernacki – Manager w PwC Polska. W roli prelegentów wystąpili: Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Damian Gadzialski – Dyrektor Zarządzający, Greenway Infrastructure Poland; Artur Hołodok – Członek Zarządu, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii;  Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności. W ramach panelu zaproszeni goście odnieśli się w pierwszej kolejności do kluczowego wyzwania stojącego przed elektromobilnością, jakim jest rozbudowa infrastruktury ładowania. W tym kontekście wskazano możliwe szanse, jakie pojawiają się przed inwestorami w sektorze. W tym kontekście nie bez znaczenia była kwestia roli i wyzwań dla OSD w obszarze budowy punktów ładowania. W dalszej części zastanawiano się, czy elektromobilność może być projektem dochodowym i czy może on być szansą dla rozwoju polskiej gospodarki. Z drugiej strony równie ważne było pytanie, jakie regulacje mogą spopularyzować samochody elektryczne i utworzyć rynek na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Na koniec przeanalizowano polski projekt samochodu elektrycznego na tle konkurencji.

VI panel został zatytułowany „Klastry energetyczne, OZE, innowacje” – w roli moderatora wystąpił: Jan Biernacki – Manager w PwC Polska, zaś do dyskusji zostali zaproszeni: Włodzimierz Ehrenhalt – Prezes Zarządu, Conerga Sp. z o. o.; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Maciej Stryjecki – Prezes, Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A. W obrębie dyskusji zastanawiano się w pierwszej kolejności nad nowymi szansami dla polskiej gospodarki, jakie daje sektor OZE i klastry energetyczne. Zwracano uwagę na potencjalne możliwości, koszty i wyzwania z jakimi należy się w tym obszarze zmierzyć. W odniesieniu do OZE w szczególności przeanalizowano możliwość ich budowy bez systemów wsparcia. Następnie podniesiono temat efektywności energetycznej i innowacyjności w polskim przemyśle, ważnym elementem debaty była również kwestia kształtowania europejskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej. Prelegenci odnieśli się także do miejsca energetyki w czasach smart. Na koniec debaty zaprezentowano perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, jej rentowność i znaczenie zarówno dla polskiej gospodarki jak i  dla samego sektora OZE.

MINI-4B4F7260x

Ostatni, VII panel został zatytułowany „Rynek sprzedaży i dystrybucji energii i gazu”, którego moderatorem była Dorota Dębińska – Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska, zaś wśród uczestników debaty znaleźli się Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Jan Maciej Mądrzak – Wiceprezes Zarządu, PGE Obrót S.A.; Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator; Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.; Arkadiusz Zieleźny – Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o. Na początku debaty zastanawiano się czy rzeczywiście dystrybucja nie musi dbać o klienta, bo ten i tak nie odejdzie. Stanowiło to wstęp do szerszych rozważań nad najważniejszymi argumentami dającymi przedsiębiorstwom przewagę na rynku. Następnie uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie bez czego nie można mówić dzisiaj o rozwoju rynku z uwzględnieniem perspektywy rynku hurtowego i detalicznego. Koniec debaty zdominował temat nowych kierunków przychodów jak współpraca z samorządami, oświetlenie czy elektromobilność.

XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Głównemu firmie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerowi Merytorycznemu firmie PwC Polska, Partnerom: ENEA S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Grupa GPEC, PGNiG S.A., Strada Energy Polska, Towarowa Giełda Energii S.A. Podziękowania należą się także Sponsorom: Belse Sp. z o.o., Hermes Energy Group S.A., Innsoft Sp. z o.o., INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz Partnerowi Tłumaczeń firmie Bireta – Professional Translations.

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje również Głównym Patronom Medialnym: Portalowi Energetyka 24 i Dziennikowi Rzeczpospolita oraz Patronom: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Portalowi BiznesAlert.pl; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Czasopismu Smart Grids Polska; Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle; Portalowi Energetykon.pl; Magazynowi Energetyka Wodna; Portalowi Elektroonline.pl; Magazynowi Nowa Energia; Portalowi Ekorynek.com; Magazynowi Law Business Quality; Czasopismu Polski Przemysł; Portalowi Rynek Inwestycji, Gazecie Inżynierskiej Przegląd Techniczny; Portalowi Gigawat Energia; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Portalowi EnergiaDirect.pl; Magazynowi Energetyka Cieplna i Zawodowa; Portalowi Nuclear.pl; Portalowi CEO.com.pl; Magazynowi Biomasa; Portalowi Investing.com; Magazynowi Express Przemysłowy; Warsaw Business Journal; Portalowi Inwestorzy.tv.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności