Ułatwienia podatkowe i sprawna obsługa w dobie COVID-19

Zmiany terminów rozliczeń podatkowych, zmiany stawek VAT czy rozwiązania związane z darowiznami podczas epidemii – to tylko nieliczne z wprowadzanych na bieżąco uproszczeń na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy. Opowiedzieli o nich eksperci z Ministerstwa Finansów podczas jednego z ostatnich webinariów w ramach cyklu „Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”.

 

 

Wideokonferencję rozpoczęło wystąpienie Jana Sarnowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT podsumował przeprowadzone działania i przedstawił nowe.

Zasadą polityki podatkowej w okresie epidemii jest „nie wymagać od firm niemożliwego”. W sytuacji gdy całość uwagi przedsiębiorców powinna być poświęcona walce o pozostanie na rynku, konieczne jest zdjęcie z nich lub przesunięcie w czasie maksymalnie dużej liczby obowiązków związanych z zapłatą i rozliczeniem podatków. Doświadczenia ostatnich miesięcy potwierdziły, że rozliczenia podatków powinny być jak najmniej czasochłonne i jak najbardziej proinwestycyjne. Ten cel chcemy osiągnąć poprzez nowe inicjatywy, takie jak np. maksymalne powiększenie dostępności ryczałtów czy też wdrożenie estońskiego CIT-u. Ten ostatni będzie dla małych firm tym, czym już teraz dla pracowników jest Twój E-PIT. Dzięki niemu, prawie 9 mln pracowników złożyło deklaracje przy pomocy kilku kliknięć – powiedział Jan Sarnowski.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ministerstwo Finansów, w ramach Tarczy Antykryzysowej, zniosło naliczanie opłaty prolongacyjnej. Jest ona standardowo nakładana na podatników z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami i wynosi 4 proc. Aby zostać zwolnionym z tej opłaty wystarczy złożyć odpowiedni wniosek podczas trwającego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bądź 30 dni po odwołaniu tych stanów. Jak wyjaśnił dr Przemysław Szymczyk, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów – nie jest istotne kiedy powstało lub stało się wymagalne zobowiązane podatkowe, wobec którego zastosowano odroczenie lub rozłożenie na raty. Mogło to nastąpić zarówno po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii, jak i w okresie wcześniejszym. Najważniejszy jest moment złożenia wniosku, tzn. w okresie epidemicznym lub w ciągu 30 dni po jego odwołaniu. Celem bowiem omawianego rozwiązania było i nadal jest ułatwienie podatnikom wywiązania się z odroczonych lub rozłożonych na raty należności, niezależnie od daty powstania lub wymagalności zobowiązań podatkowych, których te decyzje dotyczą.

Zmiany terminów rozliczeń

Kolejne ułatwienie dotyczy wydłużenia terminu na złożenie deklaracji PIT. Pomimo, że formalnie nie został on zmieniony i nadal obowiązywała data 30 kwietnia 2020 r., to podatnicy, którzy nie zdążyli z uregulowaniem należności, ale zrobili to do 1 czerwca 2020 r., nie zostali obciążeni odsetkami za zwłokę. Z tego ułatwienia skorzystało ponad 334 tys. osób. Analogiczne rozwiązanie zostało zastosowane przy wpłatach daniny solidarnościowej.

Wydłużono termin na raportowanie krajowych schematów podatkowych do 30. dnia następującego po odwołaniu stanu epidemicznego, a w przypadku schematów transgranicznych przedłużono terminy co najmniej o pół roku (część z nich aż do 30 kwietnia 2021 r.). Do 31 lipca br. przedłużono także terminy związane z przekazywaniem i wymianą informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA).

Pierwotnie, w ramach Tarczy 2.0 przedłużono do 20 lipca br. termin zapłaty tzw. podatku minimalnego (od przychodów z budynków) za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dotyczyło to podatników, którzy spełnili określone warunki (np. związane ze spadkiem przychodów o co najmniej 50 proc.). Następnie, Tarcza 4.0 rozszerzyła to rozwiązanie poprzez wprowadzenie zwolnienia z powyższego podatku za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. Skorzystają z niego m.in. właściciele hoteli, galerii handlowych, biurowców i innych budynków, które są wynajmowane, dzierżawione lub leasingowane.

– Wiele przedsiębiorstw było sparaliżowanych nagłym przejściem na pracę zdalną. Należyte wykonanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi, szczególnie w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego, wymaga bliskiej interakcji z innymi pracownikami oraz niezakłóconego dostępu do danych. Dla wielu podatników poprawne wykonanie obowiązków podatkowych, szczególnie w początkowej fazie epidemii, było znacznie utrudnione. Nie powinniśmy wymagać od podatników bohaterskich czynów – skomentował Aleksander Łożykowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów.

Certyfikaty rezydencji

Przedłużono także terminy posługiwania się certyfikatami rezydencji, czyli zaświadczeniami o miejscu zamieszkania (PIT) lub siedzibie (CIT) podatnika dla celów podatkowych. W czasie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, płatnik będzie miał możliwość posługiwania się certyfikatem rezydencji, jeżeli w tym czasie upłynął jego 12-miesięczny okres ważności. Dodatkowo, umożliwiono korzystanie z kopii certyfikatu lub jego wersji obejmującej 2019 r.

– To istotne udogodnienie dla licznej grupy krajowych płatników, którzy dokonują wypłat na rzecz zagranicznych rezydentów i którzy to płatnicy doświadczają w aktualnej sytuacji trudności z uzyskaniem oryginałów certyfikatów od swoich kontrahentów – wskazał dr Przemysław Szymczyk.

Darowizny

Od podstawy obliczenia podatku można odliczyć darowizny przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Muszą one dotyczyć walki z COVID-19 i zostać przekazane m.in. dla podmiotów leczniczych (wpisanych do właściwego wykazu), Agencji Rezerw Materiałowych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, Domów Pomocy Społecznej oraz szkół. W przypadku szkół ustawa precyzuje, że ulgi dotyczą darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych – laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata).  Od podatku można odliczyć kwotę odpowiadającą wartości darowizny lub od 150 do 200 proc. wartości – zależy to od terminu przekazania środków.

Zmiany w podatku od towarów i usług

Od 1 lipca br. stosujemy nowe, prostsze zasady dotyczące stawek podatku VAT. Tak zwana nowa matryca stawek VAT porządkuje je i ułatwia stosowanie ich w biznesie. Dodatkowo w zakresie stawek VAT  wprowadzono również szereg rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na wstępie warto wskazać na obniżenie stawki VAT do 0 proc. dla darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych.

Ta sama stawka (0 proc.) przysługuje dla darowizn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej przez COVID-19. Mogą być to m.in.: wyroby medyczne, produkty lecznicze,  substancje czynne, produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące, specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie oraz środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice. Zastosowanie stawki zależne jest od podmiotu, któremu została przekazana darowizna oraz dotyczy wsparcia udzielonego od 1 lutego do 24 kwietnia br. na rzecz Agencji REZERW Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz tzw. szpitali jednoimiennych. Od 25 kwietnia do 31 sierpnia br. zakres podmiotowy został rozszerzony o wszystkie podmioty wykonując działalność leczniczą, np. pozostałe szpitale, podmioty związane ze świadczeniem w ramach ratownictwa medycznego czy transportu sanitarnego oraz określone jednostki pomocy społecznej (domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych oraz domy pomocy społecznej). Warunkiem dokumentacyjnym jest zawarcie pisemnej umowy (również poprzez pocztę elektroniczną), z której będzie wynikało, że towary będą przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem COVID-19.

Pamiętajmy, że stawka 0 proc. jest podwójnie korzystna, ponieważ przedsiębiorca posiadając wcześniej dany towar na stanie oraz wykorzystując go w prowadzonej działalności gospodarczej miał co do zasady prawo do odliczenia VAT. Obecnie, nie dość, że mamy stawkę 0 proc. przy przekazaniu darowizn, to jeszcze zachowujemy  prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie – powiedział dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług z Ministerstwa Finansów.

Kolejnym działaniem jest wprowadzenie stawki 0 proc. dla produktów leczniczych sprowadzonych do Polski. Z uwagi na stan epidemii i zakaz podróżowania, wielu pacjentów nie mogło wykonywać terapii lub zabiegów (w tym także podawanie leków) za granicą. Konieczne było sprowadzanie do kraju produktów leczniczych podlegających odpowiedniej stawce VAT.  Aby obniżyć ją do 0%, konieczne było spełnienie następujących warunków – leki były uprzednio przedmiotem importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, ich zakup został sfinansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami RP stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na epidemię. Aby skorzystać z tego rozwiązania, podatnik musi przedstawić potwierdzenie od organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków była przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz informację od nabywcy, że leki będą wykorzystane do terapii na terytorium kraju.

Wideo z konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=mz6B-qkRH-w

————-

O cyklu wideokonferencji „Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”

Od 26 maja do 8 lipca br. odbyło się łącznie 20 wirtualnych spotkań. Można było w nich uczestniczyć poprzez stronę www.parp.gov.pl/tarcza, na której każdorazowo znajdował się harmonogram z tematyką wszystkich webinariów oraz formularz pozwalający zadać pytania ekspertom.

Partnerami spotkań są: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności