lederboard

Urlop rodzicielski dla pracownika-ojca po śmierci nieubezpieczonej matki dziecka

Jednemu z naszych pracowników zmarła żona pozostawiając 10-miesięczne dziecko. Żona pracownika nie była ubezpieczona, w związku z czym nie korzystała z urlopu macierzyńskiego ani urlopu rodzicielskiego. Czy pracownikowi w takiej sytuacji należy udzielić urlopu, a jeśli tak to w jakim wymiarze?

 

W związku ze śmiercią żony pracownik może skorzystać z części urlopu rodzicielskiego.

W przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi–innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka.

Urlopu udziela się na podstawie wniosku

W takim przypadku części urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika–ojca wychowującego dziecko albo pracownika–innego członka najbliższej rodziny. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny;
  2. oświadczenie pracownika o dniu zgonu matki dziecka;
  3. wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu zgonu matki dziecka.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo jego kopię.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do urlopu rodzicielskiego.

Udzielenie pracownikowi-ojcu niewykorzystanej części urlopu

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, pracownik może więc skorzystać z części urlopu rodzicielskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego na jedno dziecko wynosi 52 tygodnie (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego).  Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego był dzień porodu.

Podstawa prawna:

  • art. 180 § 1 pkt 1, art. 180 § 15 pkt 1, art. 180 § 16,  art.1821a § 1 pkt 1, art. 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
  • § 13 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz, specjalista w zakresie prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności