Wynagrodzenie dyrektora przedszkola i szkoły publicznej

Jaka jest aktualnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia dyrektora publicznego przedszkola i szkoły prowadzonych przez stowarzyszenie (wcześniej niepubliczne o prawach publicznego)? Jak obliczyć maksymalne wynagrodzenie i czy do niego wlicza się wszystkie składniki, czyli premie stałe i okolicznościowe, nagrody?

Odpowiedź:

Z dotacji oświatowej można sfinansować roczne  wynagrodzenie dyrektora publicznego przedszkola iszkoły w wysokości nieprzekraczającej 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.:

Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy– w wysokości nieprzekraczającej:

– 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

– 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a.

Zatem z dotacji można pokryć wynagrodzenie dyrektorów publicznego przedszkola w wysokości nieprzekraczającej rocznie wysokości 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej (art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela). W ustawie budżetowej na 2020 r. przewidziano dwie kwoty bazowe:

  • od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł;
  • od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.

Wprowadzenie dwóch kwot bazowych będzie wymagało odrębnego przeliczenia w 2020 r. wynagrodzenia (w kontekście ww. limitów) dla wskazanych w ustawie budżetowej dwóch okresów (styczeń-sierpień, wrzesień-grudzień).

Przepis art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ustala roczny limit wynagrodzenia, jakie można pokryć z dotacji. Natomiast jeśli dyrektorowi zostanie wypłacona wyższa kwota wynagrodzenia (z jednej lub kilku umów) niż ta, którą można pokryć z dotacji oświatowej, to ponad tę kwotę należy wynagrodzenie sfinansować z innych środków przeznaczonych na działalność przedszkola (szkoły), a nie z dotacji. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie stawia – poza rocznym limitem wysokości wynagrodzenia, jakie można pokryć z dotacji, żadnych innych warunków odnoszących się do pokrycia z dotacji oświatowej wynagrodzenia dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły.

Ustawodawca w tym przepisie posłużył się pojęciem wynagrodzenia, jednocześnie nie definiując tego pojęcia. Należy więc uznać, że przez wynagrodzenie należy uznać wszystkie składniki wynagrodzenia osoby zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wynagrodzenie jest to okresowe świadczenie majątkowe przysługujące za świadczoną w ramach stosunku prawnego pracę odpowiednią do jej rodzaju, ilości i jakości. Wynagrodzenie może składać się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, np. nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, premii oraz nagród.

Na zasadzie analogii wskazać można, że wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, zgodnie z art. 30 ust. 1, składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i tzw. dodatku wiejskiego.

Wskazać należy, że określenie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia stanowi obligatoryjny element umowy o pracę. Zgodnie bowiem z art. 29 Kodeksu pracy umowa o pracę powinna określać m.in. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Przepisy prawa pracy dają pracodawcy swobodę w ustalaniu składników wynagrodzenia, z tym że swoboda ta jest ograniczona pewnymi warunkami, tj. ustalenia dotyczące wynagrodzenia te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa pracy. Ponadto wewnętrzne zakładowe regulacje nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy powszechnie obowiązujące.

Zatem wynagrodzenie pracownika, jego wysokość, poszczególne składniki powinny w sposób szczegółowy zostać określone w umowie o pracę. Jeżeli jednak elementy wynagrodzenia pracownika zostały uregulowane w wewnętrznych aktach obowiązujących u pracodawcy (regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, układ zbiorowy pracy), wówczas wystarczy odesłanie w umowie o pracę do tych aktów.

Podobnie w umowie cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 735 Kodeksu cywilnego, jeżeli z umowy ani z okoliczności nie wynika, ze przyjmujący zlecenie zobowiązał się je wykonać bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia zależy od umowy stron, a sposób oznaczenia wynagrodzenia może być różny.

Prawo do premii i nagród może wynikać z wewnętrznych regulacji takich jak regulaminy wynagradzania, lub też w układach zbiorowych pracy. Jest to fakultatywny, dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Przy czym podkreślić należy, że sfinansowanie z dotacji samorządowej premii jest dopuszczalne pod warunkiem, że jej przyznanie wiąże się wyłącznie z wykonywaniem przez pracowników, zadań związanych z dydaktyką, opieką i wychowaniem nad uczniami. Dotacja oświatowa może zostać wydatkowana na zadania, realizowane w zakresie kształcenia wychowania i opieki. Nie może zostać wykorzystana na inne cele.

Zatem, premie i nagrody stanowią elementy wynagrodzenia. Jeśli składniki wynagrodzenia zostały pokryte z dotacji oświatowej, to należy je wliczać do limitu kwoty wynagrodzenia pracownika, jaką rocznie można pokryć z dotacji.

Zapamiętaj!

Nagrody i premie, jeśli przewidują je przepisy płacowe stanowią składnik wynagrodzenia za pracę. W związku z powyższym składniki te można pokryć z dotacji oświatowej i wliczają się one do limitu kwoty wynagrodzenia rocznego jaką można pokryć z dotacji oświatowej.

Powiązane artykuły:

Podstawa prawna:

  • art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 17)
  • art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
  • art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571)
  • art. 29, art. 84 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
  • art. 735 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

Joanna Swadźba

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności