Zmiany prawne dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


W dniu 19 maja 2016 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. (DzU z 2015 r. poz. 1893). Nowelizacja wprowadza dość istotną zmianę dotyczącą osób prowadzących działalność gospodarczą – dotyczy obowiązku posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej.

 

Ze względu na duży problem, z jakim mają do czynienia osoby, pod których adresem ktoś inny zarejestrował działalność gospodarczą, trzeba dodać, że skala takich incydentów to około kilka tysięcy takich przypadków rocznie. A co istotne, takie osoby poszkodowane nie mają w zasadzie możliwości obrony przed nieuprawnionym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W związku z powyższym nowelizacją wprowadzono nowy przepis art. 16a, zgodnie z którym osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą będzie obowiązana do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. I również ten przepis został znowelizowany co do treści, tak iż wpisowi do CEIDG podlegają przede wszystkim adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Co istotne wskazany tytuł prawny do nieruchomości nie będzie dołączany do wniosku o wpis do CEIDG, jednakże musi zostać przedstawiony organowi ewidencyjnemu na jego żądanie w poniższych przypadkach, o którym mowa w nowym przepisie art. 35 ust. 1a.

Zgodnie z nowym przepisem art. 35 ust. 1a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres określono zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1, lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Należy podkreślić, iż zgodnie z wprowadzoną nową normą prawną ar.t 35 ust. 2a i 2b, jeżeli mimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1, lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG, a co najważniejsze może to również uczynić na formalny wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu prawnego do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia, dane te nie są publikowane w CEIDG.

Ustawodawca wprowadzoną zmianę art. 35 ust. 2b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uzasadnił faktem, iż nawet po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG informacje o nim pozostają w rejestrze i są jawne. Co powodowało, że potencjalni wierzyciele takiego przedsiębiorcy nadal mogli z łatwością odszukać jego ostatnio znane dane adresowe, które mogły stanowić np. podstawę do określenia adresu dłużnika (pozwanego) w pismach procesowych. W związku z tym osoba, która rzeczywiście posiadała tytuł prawny do takiej nieruchomości, była narażona na nieprzyjemności związane z otrzymywaniem korespondencji w sprawie lub w skrajnych sytuacjach nawet na wizyty organu egzekucyjnego. W związku z powyższym danie możliwości takim osobą zgodnie z tym artykułem do składania wniosku o wykreślenie takich danych, dane te nie są publikowane w CEIDG.

W konsekwencji, nieprawdziwe informacje nie będą już więcej dostępne w rejestrze, a podmioty dochodzące swych wierzytelności względem nieuczciwego przedsiębiorcy, będą musiały korzystać z innych źródeł w celu uzyskania aktualnych informacji na temat miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jak chociażby rejestr PESEL.

Podsumowując, należy uznać, iż powyższa regulacja jest zmianą pozytywną dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

 

Marta Wysocka-Fronczek, kancelaria LEX & FINANCE, www.lexfinance.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności