Zmiany w rejestracji spółek


W tym roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych i innych ustaw wprowadzająca istotne, z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany. Co się zmieniło?

Nowelizacja przede wszystkim rozszerzyła możliwość zawierania umów spółek za pomocą wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Dotychczas możliwość skorzystania z takiego udogodnienia przysługiwała wyłącznie przyszłym wspólnikom sp. z o.o.

Po 15 stycznia skorzystać z omawianego sposobu zawiązania spółki mogą również osoby planujące założyć spółkę w formie spółki jawnej i komandytowej. Największą zaletą tego rozwiązania jest termin, w którym wniosek musi być rozpatrzony, a mianowicie w ciągu 24 godzina od momentu jego złożenia. Należy zaznaczyć, że w zakresie wyżej wspomnianych spółek osobowych dla możliwości skorzystania z wzorca konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku zawarcia umowy za pomocą systemu teleinformatycznego, w celu umożliwienia rezygnacji z formy aktu notarialnego umowy spółki komandytowej, dopuszczalne jest wniesienie wkładów wyłącznie pieniężnych.

Nowelizacja wprowadziła możliwość zmiany umowy sp. z o.o. jeszcze przed rejestracją, a więc odmiennie od dawnych uregulowań przewidujących taką możliwość dopiero po zarejestrowaniu spółki. Istotnie skrócony został jednak termin na podjęcie przez wspólników decyzji w przedmiocie zgłoszenia spółki do rejestru, z 6 miesięcy do 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki za pomocą wzorca. Niedopełnienie obowiązku w wymaganym terminie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.

Ponadto zniesiony został obowiązek składania wzorów podpisów członków zarządu, prokurentów czy likwidatorów we wniosku o wpis spółki do rejestru lub o wprowadzenie zmian w istniejącym wpisie. Zastąpiono go wymogiem wyrażenia zgody tych podmiotów. Zgoda nie będzie jednak konieczna w razie podpisania wniosku o wpis przez wspomniane podmioty lub w sytuacji, gdy udzieliły one pełnomocnictwa do dokonania zmian.

Nowe przepisy wprowadziły także możliwość ustanowienia prokury za pomocą wzorca w spółkach powstałych w identyczny sposób. Regulacja ta do dnia 31.03.2016 r. odnosić się będzie jednak wyłącznie do nowych podmiotów niewpisanych jeszcze do rejestru.

Należy również zaznaczyć, że nowela zmniejszyła kwotę wpisu w przypadku zawiązania spółki z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego do 250 zł.

 

Ewa Bednarek – Wojtal / Kancelaria Pactum

Logo_Pactum_duze

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności