lederboard

XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

W dniach 12-13 kwietnia 2018 w Warszawie w ADN Centrum Konferencyjnym odbędzie się XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy. Poznaj plan wydarzenia i sylwetki prelegentów! 

 

Dzień 1 Konferencja

„Prawo pracy w 2018 r. – kontrowersyjne aspekty, najnowsze orzecznictwo, ostatnie i planowane zmiany”

Główne zagadnienia kongresu:

• Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?
• Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów
• Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy – zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie
• Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.
• Umowy o dzieło i umowy zlecenia – zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem
• Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?

PROGRAM:

08:30- 09:00 Rejestracja, Kawa powitalna

09:00 – 09.20 Powitanie gości, przedstawienie agendy, prezentacja Firmy Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

09:20 – 10:05 Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?
Celem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, której efektem jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Warto spojrzeć na proponowane zmiany także z punktu widzenia pracodawcy.
Planowane zmiany dotyczą m.in. dyskryminacji, mobbingu, świadectw pracy, roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy, uprawnień rodzicielskich.
• Planowana zmiana: Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, skąd pracodawca będzie wiedział czy dyskryminuje?
• Planowana zmiana: Objęcie szczególną ochroną związaną z rodzicielstwem osób innych niż matka i ojciec dziecka – co to oznacza w praktyce?
• Planowana zmiana: Umożliwienie niedochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy – czy spowoduje to lawinę pozwów o mobbing?
• Planowana zmiana: Zmiany w zakresie przepisów dot. świadectw pracy – jakie będą nowe zasady?
• Inne zmiany w prawie pracy, w tym tzw. nowy Kodeks pracy – co czeka pracodawców.
Prelegent: Anna Ślężąk – Gąsiorowska, Radca prawny

10.05 – 10.20 pytania z Sali do prelegenta

10.20 – 10.35 PRZERWA

10.35 – 11.20 Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów
• Pojęcie niedzieli i święta na gruncie obowiązujących przepisów prawa i możliwości pracodawcy w tym zakresie;
• Czy w szczególnych okolicznościach można powierzyć pracownikom pracę w niedzielę mimo ustawowego zakazu?
• Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta;
• Kumulacja pracy w niedziele i święta z nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi – w jaki sposób prawidłowo rozliczać wynagrodzenie za pracę?
• Podróże służbowe odbywane w niedzielę – czas pracy czy czas „wolny”?
• Najnowsze ograniczenia związane z funkcjonowaniem placówek handlowych w niedziele i święta.

Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny

11.20 – 11.35 pytania z Sali do prelegenta

11.35 – 12.35 Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy – zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie
• Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – trudne sytuacje – urlop bez wniosku urlopowego, urlop zaległy, urlop na żądanie, przedawnienie prawa do urlopu;
• Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy – krok po kroku;
• Zwolnienia od pracy dla krwiodawców, w ramach urlopów okolicznościowych, w związku z wychowywaniem dziecka, na poszukiwanie pracy;
• Zasady udzielania przerw w pracy – rodzaje przerw i prowadzenie dokumentacji wejść i wyjść;
• Odpoczynki od pracy – udzielanie, skracanie, równoważenie;
• Odbiór czasu wolnego za nadgodziny – zasady udzielania w praktyce;
• Niewykonywanie pracy, a uprawnienia rodzicielskie – przerwy na karmienie, udzielanie dwóch dni opieki, praca przy komputerze.

Prelegent: Piotr Wojciechowski, Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

12.35 – 12.50 pytania z Sali do prelegenta

12.50 – 13.35 LUNCH

13.35 – 14.35 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.
• Zmiany w katalogu sytuacji wymagających zezwolenia;
• Przegląd wybranych sytuacji niewymagających zatrudnienia;
• Procedura zatrudniania cudzoziemców po 31.12.2017 r.;
• Nowy tym zezwoleń – zezwolenia na pracę sezonową;
• Nowa procedura zatrudniania na oświadczenie;
• Centralny rejestr oświadczeń;
• Dalsze zatrudnienie po wygaśnięciu oświadczenia a przed uzyskaniem zezwolenia na pracę;
• Rejestrowanie pobytu cudzoziemców unijnych;
• Nowe zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom.

Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta
14.35 – 14.50 pytania z Sali do prelegenta

14.50 – 15.05 PRZERWA

15.05 – 15.50 Umowy o dzieło i umowy zlecenia – zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem
• Jak rozumieć pojęcie rezultatu umowy o dzieło?
• Czy dziełem może być wykonywanie regularnie pewnych zadań?
• Czy szkolenia i lektoraty językowe mogą być organizowane w oparciu o umowy o dzieło?
• Czy wykonanie określonych czynności w procesie budowlanym może mieć miejsce na podstawie umowy o dzieło?
• Czy powtarzalne wykonywanie określonych czynności może mieć postać umowy o dzieło?

Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?
• Kto może zostać sygnalistą i jak będzie można zdobyć taki status?
• Na czym będzie polegała ochrona stosunku pracy sygnalisty?
• Jakie działania antykorupcyjne będą musieli podjąć pracodawcy?
• Czy wszyscy pracodawcy będą musieli opracować kodeksy etyczne?
• Kto będzie nakładał kary na firmy nieprzestrzegające procedur antykorupcyjnych?

Prelegent: Łukasz Prasołek, Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy

15.50 – 16.05 pytania z Sali do prelegenta

16.05 – 16.20 Rozdanie nagród i zakończenie konferencji

 

Notki biograficzne – prelegenci

ŁUKASZ PRASOŁEK

W latach 2003 – 2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, w latach 2006 – 2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, a w latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.
Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

MICHAŁ SZUSZCZYŃSKI

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców LEWIATAN; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na tym Uniwersytecie. Przez 10 lat pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez 8 lat kierował pracami Departamentu Prawa Pracy. Aktualnie założyciel i osoba zarządzająca kancelarią SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy, świadczącej doradztwo prawne z zakresu prawa pracy dla pracodawców. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, świadcząc usługi doradcze na rzecz średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Doradza w materii prawa pracy w procesach restrukturyzacji, przejęć oraz fuzji podmiotów gospodarczych, reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami pracy wszystkich instancji (w tym przed Sądem Najwyższym), sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.

ANNA ŚLĘZAK-GĄSIOROWSKA

Radca Prawny. Prowadzi praktykę Prawa Pracy i Wsparcia Działów HR w kancelarii JGBS Biernat & Partners. Doświadczenie zdobywała w działach prawa pracy międzynarodowych korporacji, a także w renomowanych kancelariach warszawskich prowadząc sprawy klientów z zakresu prawa pracy. Ambasadorka i prawnik pro bono Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji, arabistyki na Wydziale Orientalistycznym oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła English Law Program organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z wydziałami prawa na brytyjskich uniwersytetach. Prelegentka wielu konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa muzułmańskiego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności