lederboard

Regulamin plebiscytu POLSKIE LWICE BIZNESU

REGULAMIN KONKURSU „POLSKIE LWICE BIZNESU 2014”

Postanowienia ogólne

Art. 1

1.1. Organizatorem konkursu „Polskie Lwice Biznesu 2015″  zwanego dalej „Konkursem” jest Agencja Wydawniczo – Promocyjna I.D. Media, wydawca magazynu Law Business Quality z siedzibą w Warszawie, Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 687-175-34-67, REGON: 180182725, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Kandydatki do Konkursu nominuje redakcja LAW BUSINESS QUALITY oraz Podmiot Trzeci.

1.3. Konkurs trwa od dnia 04.12.2014 r. do dnia 08.05.2015 r.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

Art. 2

2.1 Kandydatką na warunkach określonych w niniejszym regulaminie może być tylko i wyłącznie pełnoletnia kobieta.

2.2 Kandydatka musi spełniać minimum jedno z kryterium:

a) prowadzi nieprzerwanie własną działalność gospodarczą od minimum 2 lat,

b) jest właścicielką lub współwłaścicielką w spółkach prawa handlowego

c) pełni kluczowe stanowiska kierownicze lub menedżerskie w spółkach prawa handlowego

d) pełni funkcje zarządcze w fundacjach lub stowarzyszeniach działających na rzecz kobiet.

2.3. Każda Kandydatka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a dany podmiot gospodarczy może być reprezentowany tylko przez jedną Kandydatkę.

2.4 Każda Kandydatka może brać udział tylko w jednej Kategorii Konkursu.

2.5. Kandydatką w Konkursie nie mogą być:

1) Pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa I.D.Media oraz magazynu Law Business Quality

2) Jurorzy Konkursu,

3) małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo osób wskazanych w pkt 1 i 2.

2.6. Osoby wskazane w pkt 2.5. nie mogą dokonywać zgłoszeń do Konkursu jako podmioty trzecie.

2.7 Kandydatki do Konkursu nominuje redakcja LAW BUSINESS QUALITY, w 10 kategoriach po 3 Kandydatki. Zgłoszenia mogą być dokonywane również przez podmioty trzecie. Podmiot trzeci może dokonać zgłoszenia tylko jednej Kandydatki w Konkursie. O nominacji przez LAW BUSINESS QUALITY Kandydatki zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

2.8. Podmiot trzeci dokonujący zgłoszenia Kandydatki w Konkursie oświadcza, że dysponuje;

a) zgodą Kandydatki na przetwarzanie jej danych osobowych podanych w zgłoszeniu na potrzeby Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszonych danych.

b) zgodą na korzystanie przez Organizatora z przekazanego w ramach Konkursu Formularza w zakresie rozpowszechniania informacji o przedmiocie działalności Laureatki nagrody Konkursu na stronach internetowych magazynu Law Business Quality oraz na stronach internetowych patronów medialnych i sponsorów Konkursu wraz z jej wizerunkiem. Podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszonych danych.

2.9. Zgłoszenia Kandydatki przez podmiot trzeci dokonuje się przez przesłanie e-maila na następujący adres: redakcja@magazynlbq.pl 

2.10. Zgłoszenie tylko i wyłącznie ze skrzynki imiennej musi zawierać dane dotyczące zgłaszanej Kandydatki: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres mailowy Kandydatki wraz z krótkim uzasadnieniem zgłoszenia, a także informacje o osobie zgłaszającej: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy, telefon, jak również wskazanie Kategorii Konkursu, w której zgłaszana Kandydatka ma wziąć udział. Do zgłoszenia należy także dołączyć zdjęcie Kandydatki.

2.11. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.magazynlbq.pl w zakładce LWICE BIZNESU i wysłać go w terminie do dnia 15.04.2015 r. na adres mailowy: redakcja@magazynlbq.pl

2.12. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Agencję Wydawniczo – Promocyjną I.D.Media tylko i wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Agencji Wydawniczo – Promocyjnej I.D.Media, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

 

Kryteria oceny

Art. 3

3.1 Zgłoszenia Kandydatek Konkursu będą oceniane w 10 kategoriach:

a) Promocja kobiet w biznesie,

b) Innowacja w biznesie,

c) Prawo i Finanse,

d) Moda, Zdrowie i Uroda,

e) Turystyka i Hotelarstwo,

f) Rozwój osobisty,

g) Media

h) Sztuka i design,

i) Działalność społeczna i charytatywna

Dodatkowo:

j) Rekomendacje (osoby zgłoszone przez podmiot trzeci)

3.2. Ocena Kandydatek nastąpi według następujących kryteriów:

a) oryginalność pomysłu na biznes

b) metody i sposoby realizacji pomysłu

c) umiejętność budowania relacji z klientami i pracownikami

d) sposoby pozyskiwania nowych klientów/ partnerów biznesowych/ inwestorów

e) PR i promocja własnego biznesu w mediach

f) rekomendacje klientów.

3.2. Do dnia 05. 04.2015 r. Jury Konkursu na podstawie Formularza i kryteriów wskazanych w niniejszym regulaminie wyłoni 10 Finalistek Konkursu wybranych spośród zgłoszeń nadesłanych przez Podmiot Trzeci. Listę z imionami i nazwiskami Finalistek Organizator umieści na stronie www.magazynlbq.pl w zakładce LWICE BIZNESU.

3.4 Od dnia 15.04.2015 r. do 08.05.2015 r. odbędzie się głosowanie online na stronie www.4allwomen.pl i na www.lwicebiznesu.pl podczas którego internauci wybiorą spośród Finalistek wszystkich Kategorii Laureatkę „Nagrody Publiczności 2015”. Laureatką tytułu „Nagroda Publiczności 2015” zostaje Finalistka, która zbierze najwięcej głosów internautów. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej Gali Lwic Biznesu 2.06.2015.

3.5. Od dnia 15.04.2015 do 08.05. 2015 odbędzie się głosowanie na Facebooku Law Business Quality, które wyłoni zwyciężczynię kategorii „Głosowanie na Facebooku”. Nagrodę otrzyma 1 nominowana, która spośród wszystkich kandydatek zdobyła najwięcej „lajków”.

Nagrody

Art. 4

4.1. Nagrody w Konkursie stanowi:
a) Statuetka  „Polska Lwica Biznesu 2015″ w poszczególnej kategorii o których mowa w art. 3 niniejszego regulaminu (odrębne statuetki w głosowaniu Internetowym i odrębne w głosowaniu jury)

b) Statuetka „Nagroda Publiczności 2015” ufundowana przez portal 4allwomen.pl

c) Statuetka Specjalna ufundowana przez portal lwicebiznesu.pl

d) Statuetka Specjalna ufundowana przez Studio Marki Brand Soul

4.2 Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu oraz wręczenie prestiżowych statuetek nastąpi na uroczystej Gali Lwice Biznesu, która odbędzie się w Warszawie 2.06.2015.

 

Jury

Art. 5

5.1 Jury Konkursu składa się z 7 osób ─ jurorów wybranych uprzednio przez Organizatorów. W skład jury wchodzą członkowie redakcji, radca prawny, przedstawiciele mediów patronujących konkursowi oraz osoby związane na co dzień ze światem biznesu. Sylwetki jury redakcja Law Business Quality zaprezentuje na stronie www.magazynlbq.pl najpóźniej do 21.03.2015. w zakładce LWICE BIZNESU.

Postanowienia końcowe

Art.. 6

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania konkursu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie: www.magazynlbq.pl

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność zgłoszonych przez Podmioty Trzecie danych Kandydatki.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa KANCELARIA PRAWNA PACTUM.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

2 komentarzy

  1. Pingback: Ruszył plebiscyt Polskie Lwice Biznesu 2015. |

  2. Pingback: Ruszył plebiscyt Polskie Lwice Biznesu 2015 – wn

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności